نایبقهرمانی شطرنجبازان جوان

Shargh - - ورزش -

مســابقات شــطرنج قهرمانی جوانان آســیا در بخش ســریع با عنــوان نایبقهرمانــی نمایندگان ایــران در بخش پســران و دختران به پایان رســید. رقابتهــای شــطرنج قهرمانی جوانان آســیا که با حضور ٧١ شطرنجباز به میزبانی شیراز آغاز شده بود، با برگزاری دیدارهای بخش ســریع و معرفی نفرات برتر این بخش پیگیری شد. دیروز در بخش مسابقات سریع پسران، «تران» از ویتنام با مجموع شش امتیاز قهرمان شد. مسعود مصدقپور با اختلاف نیم امتیاز کمتر نایبقهرمان شد و مرصاد خداشناس، همامتیاز با مصدقپور، ســوم شــد. همچنین در بخش بانوان «ایشــا»ی هندی با شــش امتیاز قهرمان شد. آنوشا مهدیان با کســب پنج امتیاز به عنوان نایبقهرمانی دست یافت و هارشیتا در جایگاه سوم ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.