برنامه

Shargh - - ورزش -

لیگ برتر- هفته 30

پنجشنبه 14 اردیبهشت

سیاهجامگان-پرســپولیس، گســترشفولاد - صنعت نفت آبادان، ســایپا- ماشینســازی تبریز، فولاد - پیکان، ذوبآهن - پدیده، تراکتورســازینفت تهــران، صبای قم- اســتقلال خوزســتان، استقلال- سپاهان )ساعت ١8)

جام جهانی فوتبال ساحلی-یکچهارم نهایی جمعه 15 اردیبهشت

پاراگوئه- تاهیتی، برزیل- پرتغال، ســوئیسایران )ساعت 3بامداد(، ایتالیا- ساحلی سنگال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.