دفتر احمدينژاد وقت دفاع خواست

Shargh - - سیاست -

شرق: به دنبال پخش اظهارات اسحاق جهانگیری، کاندیدای ریاســتجمهوری از شــبکه اول سیمای جمهوری اســلامی ایران، دفتر محمود احمدينژاد از صداوســیما خواســت براي پاســخدادن به آنها وقت بدهد. دفتــر احمدينژاد در نامهاي خطاب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، با اشاره به اینکه جهانگیري ســخناني علیه دولت قبل گفته اســت، خواســتار اختصاص وقت قانونی برای پاســخگویی به آنچــه «اتهامات و افترائــات جهانگیري» عنوان کرده، شده اســت. احمدينژاد هفته گذشته هم در بیانیهاي هشــدار داده بود که درصورتيکه اتهامات بیپایه و اساسي از سوی نامزدهای ریاستجمهوری به او نسبت داده شود، رســانه ملي باید وقتي براي پاســخگویي به او اختصاص دهــد. احمدينژاد در هشــدار خود به صداوسیما به قانون اساسی، قانون مدنی و قانون حقوق شهروندی استناد کرده و تأکید کــرده بود که در صــورت چنین رفتــاری، باید وقت پاسخگویی به اتهامات وارده از سوی رسانه ملی در نظر گرفته شود.

احمدينژاد در حالي خود را مستحق پاسخگویي ميداند و پیشــاپیش از تهمتزدن شــاکي است که خودش در ســال ۸۸ متهم به انتساب اتهام نسبت به دیگران بود. بسیاري معتقدند یکي از دلایل وقایع ســال ۸۸ به رفتارهاي احمدينژاد در مناظرات آن سال باز ميگشت. او در حالي انتظار اختصاص وقت براي پاســخگویي دارد که وقتــي در آن مناظرههاي انتخاباتــي نحوه کســب ثروت هاشميرفســنجاني و ناطقنــوري و فرزندانشــان را به چالش کشــید، اجازهاي براي پاســخدادن به افراد تهمتزدهشــده داده نشد. رئیس سابق صداوسیما، ضرغامی درباره همان مناظرههاي سال ۸۸ در مصاحبهای گفته بود: «وقتی در مناظرهای درباره بسیاری از شخصیتهای حقیقــی و حقوقی بحث میشــود، ممکن اســت نام بســیاری از افراد مطرح شــود و حتی بسیاری از دستگاهها و نهادهای کشور، زیر سؤال بروند و در این فاصله امکان این نیســت که همه این افراد، بیایند و پاسخ دهند. بعد از این اتفاق، بنده یک الی دو مرتبه این مسئله را مطرح کردم که پس از انتخابات بسیار علاقهمنــدم به بهانههای مختلف برخی افراد بیایند که اگــر مطالبی به آنها گفته شــده، در برنامه دیگر آن را توضیــح دهند. این موضوع برای رســانه هم خوب بود و شــخصا بنده هم علاقهمند بودم که این کار انجام بگیرد؛ ولی از ســویی دیگر دیدم فهرست افرادی که قرار اســت برای توضیح بیایند، فهرستی بلندبالاســت. بخشــی از ایــن افــراد، وزرای دولت احمدینــژاد بودند؛ اما ما در این شــرایط دیدیم که باید شش ماه برنامههای صداوسیما را تعطیل کنیم و دوباره آنها از اول بیایند و حرف بزنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.