حمله حاچمخبیرازنارئنفیرهسصولگريا يابن؟ه قالیباف

ميرسليم: به رئيسي و قاليباف پاس دادم، حواسشان نبود آبشار بزنند!

Shargh - - سیاست -

شرق: درست مانند سال ۹۲ که حامیان قالیباف و جلیلي درگیر شــده بودند که چرا آن یکي بــه نفع دیگري کنار نميرود. خطونشانها البته آن زمان به جاي شبکههاي اجتماعي امروز، در وبلاگها کشــیده ميشــد. آن زمان، حملات بیشتر از جانب جانبداران قالیباف بود؛ حالا بعد از چهار ســال این یاران ســابق جلیلياند که ضدحمله ميزنند. دیروز معاون «هماهنگي اقشــار» ستاد ابراهیم رئیسي پس از آنچه «محبتهاي خالهخرسي اطرافیان قالیباف» نامیــده، پیشبیني کرده همین دوســتيهاي خالهخرسي ظرفیت قالیباف را براي سومینبار بسوزاند. ســوختن براي ســومینبار، یعني پیشبینيِ پیشپیش رئیسجمهورنشــدن قالیبــاف. پناهیــان هــم دو روز پیش بــه قالیباف کنایــه زد که مهمترین مســئولیتش، در ســمت شــهردار یك کلانشهر بوده اســت.در متن یادداشت اینســتاگرامی جعفر فرجی آمده است: «دلم برایشان میســوزد؛ هر دو به دســت یک باند سوختند. قالیبــاف یکی از ظرفیتهای این نظــام بود؛ همانطور کــه احمدینژاد بود. یکی بهخاطــر محبت بیش از حد یک باند چهارنفره ســوخت و یکی بهخاطر کینه همان باند چهارنفره ســوخت. قالیباف از ســال ۸۴ تا الان در نظرسنجیها حدود ۲0 درصد رأي دارد و هرکاری در این ســالیان کرد و هر اقدامی کرد رأی منفیاش بیشــتر شد و ایــن درصد هیچگاه بالا نیامــد و نخواهد آمد؛ دلیلش ســاده اســت؛ جماعتی که این دور قالیباف را آوردند در حقش خیانت کردند، اگر او چند سال بیسروصدا کناری میمانــد، ممکن بود بتواند در آینده نزدیک، طلســم ۲0 درصد نظرسنجیهایش را باطل کند. بازی نظرسنجیها و نظرســازیها معــادلات واقعی کف صحنــه را تغییر نخواهد داد و حیف ظرفیتهــای بزرگ اصولگرایی که ســوختند و امروز به نقطه صفر خود نزدیک میشوند؛ درحالیکــه جریان مقابــل هیچکــدام از ظرفیتهای خودش را نابود نکرد. حرفها و اقدام انقلابی هم بماند برای بعد از انتخابات که یک سینه سخن موج میزند در درون ما.»پناهیان هم در دفاع از رئیسي به قالیباف کنایه زده و گفته بود: «تا حالا هیچ کاندیداي ریاستجمهوری نبوده که موقع کاندیداشدن این قدر مسئولیتهای کلان داشته باشد. کاندیداهای دیگر را بگویید. فوقش شهردار یک شــهر کلان بودند. چه پســتهایی داشــتند؟» و در جایي دیگر به انتقادهاي دروني که در محافل خصوصي به حامیان رئیسي مطرح ميشود پاسخ داده و ميگوید: «بعضی سؤال میکنند ایشان چه سابقه مدیریت اجرائی داشتند. رئیسجمهور که نباید مدیریت پروژه کرده باشد. باید مدیر کلان نظام باشد ».

پاس میرسلیم را نگرفتند

مصطفــي میرســلیم هم کــه از روز اول مشــخص نبود تکلیفش با جمنا و اصولگرایان چیســت. از یکســو از همراهــي با جماعت اصولگرا و اتحــاد ميگفت و از ســویي دیگر ميگفت که اصلا اهل کنارکشــیدن به نفع دیگري یا دیگران نیســت. حالا هم از یك طرف ميگوید که مــن و دیگر اصولگرایان متحدیــم و در مناظرهها به هــم پاس ميدهیم؛ اما از طرف دیگر او هم تلویحا یاران اصولگرایش را پوپولیســت ميخوانــد. او دو روز پیش گفته بــود: «مطرحکردن بحث ۴ و ۹۶ درصد و تقســیم ملت به دو دسته، تنها یک شعار برای کوبیدن رقیب بود و نامزدهــا باید در این مناظرههــا بگویند که برای درمان دردهای مردم چه میکنند. وعده چندبرابرکردن یارانهها غیرعلمی است. بهجرئت میگویم که این تنها یک شعار برای بهدســتآوردن رأی عامه مردم است... برخی برای اینکه رأی عوام را جمع کنند اینگونه شــعارها را مطرح میکنند و کاری به تحقق آن هم ندارند. شــعار و قول و قرار بیخودی به چــه درد میخورد؟ به مردم بگویید با اتکا به چه چیزی و بر اساس کدام عملکردتان این قولها را میدهیــد ؟» ولي دیروز گفت : «ما در میان اصولگرایان متحدیم و مشــکلی نداریم و در مناظره هم من به آقایان رئیسی و قالیباف دو تا پاس دادم اما آنها حواسشان نبود که آبشار بزنند!» اما او فقط پاس ميدهد. به هیچ عنوان حاضــر به فداکاري براي اتحاد نیســت. تــا جایي که در پي شــایعهاي دال بر دیدار مصطفي میرسلیم با آیتالله موحديکرماني و وعده انصــراف از کاندیداتوري پس از اجماع در جمنا؛ او بهشــدت این شایعه را تکذیب کرد و بــا کنایه گفت : «جبهه مردمی به فکر خودش باشــد که چطــور از اجماع روي یک نامزد به دو نامزد رســید!» به گزارش آفتابنیوز؛ او شــایعه کنارهگیــرياش را «ادعاي بيمفهــوم» خوانــد و گفته بــود: «ما آمدهایــم و تا روز انتخابات خواهیم ماند. انشاءالله در آن روز نیز با استقبال مردم، در خدمتشــان خواهیم بود». میرسلیم تأکید کرده است که قولی به جمنا براي انصراف نداده و مردم را هم مسخره نکرده و تا آخر ایستاده است.

بزرگان پراكندهاند

وضعیت بــزرگان قوم هم متفاوت اســت. لاریجاني که صراحتا جانب روحاني را گرفته و به مدعیان افزودن یارانــه انتقاد ميکنــد. ناطق هم که علنــي گفت باید از روحاني حمایت کرد. باهنر ســکوت کــرده و حدادعادل هــم ســعي دارد در نقش «پــدر میانجي» ظاهر شــود براي همین توصیه کرده اســت: «پیشنهاد بنده به همه دلســوزان که تلخی تفرقه را احساس کردهاند این است که از هرگونه تخریب نامزدهای جبهه انقلاب خودداری کنند». همینجاست که مجتبي ذوالنور، نماینده مجلس و عضــو جبهه پایداري و حامي رئیســي، از اینکه رئیس اصولگراي مجلــس و نامزد انتخاباتي ســال7۶، جانب روحاني را گرفته شاکي است و گفته است: «از نظر قانونی مانعی برای لاریجانی و ناطق نوری در حمایت از روحانی نیســت، ولی آرزوی ما این بود که با توجه به جایگاه این دو شخصیت، حداقل در این انتخابات سکوت میکردند».

از همان اول معلوم بود

۱۱ اسفند ۹5 یحیی آلاسحاق عضو شوراي مرکزي جمنا گفتــه بود: «اینکه گفته میشــود تعداد زیادی از جمنا برای انتخابات نامزد میشــوند و بعد از مناظرات انتخاباتی به نفع یک نفر کنار میکشــند، صحت ندارد. دیــدگاه جبهه مردمــی نیروهای انقلاب اســلامی این اســت که ابتدا ۱0 نامزد را از بین ۳۱ نفر داوطلب فعلی انتخــاب کند، بعد از مدتــی آن را به پنــج نفر کاهش دهــد و در نهایــت تنها یــک نامزد از ســوی آنها برای انتخابــات ریاســتجمهوری ثبتنام میکنــد». اما ۱7 فرودین ۹۶ «مهدي چمران» عضو دیگر شوراي مرکزي گفتــه بود: «پنج نامــزد نهایی جبهه مردمــی تا آخر و حتــی در مناظرهها همدیگر را حمایــت خواهند کرد و رقابتی بینشــان نخواهد بــود ». از همان ابتدا هم هیچ هماهنگياي بینشــان نبود. به فاصله یك ماه مشخص شد که کســي حاضر به فداکاري به نفع دیگري نیست. نه قالیبافي که بعد از دو دوره شکســت، آمده اســت تا بالاخره ببرد، نه ابراهیم رئیســي کــه ادعاي فراجناحي دارد؛ اما گزینه نخست جمنا ميشود. بازي اصولگرایان احتمالا در روزهاي آینده دیدنيتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.