به روحانی رأی میدهیم

Shargh - - سیاست -

وزیر خارجــه دولت موقت، با صدور بیانیهای، حمایــت قاطع خــود و همفکرانش را از حســن روحانی در انتخابات پیشِروی ریاستجمهوری اعــلام کرد. در این بیانیه آمده اســت: «انتخابات خرداد ۱۳۹۲ با پیــروزی کاندیدای اصلاحطلبان اثراتی ســازنده در مناســبات سیاسی و اجتماعی کشــورمان در عرصههای داخلــی و بینالمللی در پی داشــت. ازاینرو باوجود آنکه دکتر حســن روحانی در تحقق تمامی وعدههای خود فرصت توفیق پیدا نکــرد و هنوز هم شــرایط بحرانی از جامعــه ما رخت بر نبســته و با وجــود نقدهای منصفانه و اساســیاي که میتــوان به عملکرد دولت یازدهم داشــت، رأی به روحانی را انتخاب میان «بــد» و «بدتــر» نمیدانیم؛ بلکــه ترجیح گزینــه «خوب» بر «بــد» ارزیابی کــرده بار دیگر در انتخابات ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ به سود دکتر حســن روحانی حضور خواهیم یافــت... دولت تدبیر و امید در شــرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بیســابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاستگذاریهای غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یکسو و گســترش روزافزون تحریمها از سوی دیگــر، زندگی ملت ایران را به شــدت تحت تأثیر قرار داده بود... . در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعدکردن ارکان نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیمساز کلان کشــور و با بهرهگیری از راهبرد سیاســت خارجــی و برخــورداری از عقلانیــت سیاســی و بهکارگیری نیروهای کارشناسی و زبده به توافق «برجام» دســت یابد... عدم پاسخگویی مسئولانه و فساد فزاینده دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدردادن و چپاول سرمایههای ملی و منابــع کلان مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شــرایط ناگــواری را ایجاد کرده بود که هنــوز هم یادآوری آن رنجآور اســت... بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی - خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی - رئیس دولتهای نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید و واردات خودروهای لوکس، زندگی و ســلامت مردم و بهویژه تهیدســتان را بــه مخاطره جدی افکنده بــود. دولت یازدهــم در کمترین فرصت توانســت با تصویب و اجرای طــرح نظام جامع بیمه ســلامت به مهار نسبی این بحران بپردازد... رونــق هرچنــد کمرمــق اقتصــادی و صنعتی، کاهش چشــمگیر نرخ تورم، افزایش نرخ رشــد اقتصــادی، تکمیل و مهار پیامدهــای طرحهای غیرکارشناســانه و مســرفانه اقتصــادی ماننــد اشــتغالهای زودبازده و مســکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود که دولت «بیترمز» به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنــادار و قاطع مردم، جای خود را به دولت «تدبیر و امید» داد... البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیفیت برخی معضلات... و نیــز در تغییر کامل فضا... در حوزه سیاســت و فرهنگ موفق شود. ... تردیدی نیست که دولــت میتوانســت و میتوانــد عملکردی بهتر از این داشــته باشد و رئیسجمهور بهعنوان مجری قانون اساســی باید بر اصلاح ساختار و... اثرگذاری بیشــتری داشته باشــد. اما نمیتوان و نباید از نظر دور داشــت که دکتر روحانی با وجود محدودیتهــا و... در تدوین اولویتها و ترســیم جهتگیری سیاســی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناســب با ضرورتها برگزیده اســت... رأی به روحانــی، رأی «آری» به گفتمان اصلاحطلبی و کنش گامبهگام و مســالمتآمیز و رأی مثبــت به تغییر، صلــح، آزادی و حاکمیت قانون اســت. همچنین رأی به روحانی رأی «نه» به ماجراجویی، قانونگریزی و... از ملت شــریف و مقاوم ایران دعوت میکنیــم تا در دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری بــا حضور و مشــارکت فراگیر و تــوأم با آرامش و شــکیبایی، زمینــه تــداوم سیاســتهای مصلحانــه و بروز تحــولات بهبودگرایانه و مترقــی و دموکراتیک را فراهم سازند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.