ایجاد سالانه یک میلیون شغل و 3برابرکردن یارانهها شعاری و تبلیغاتی است

Shargh - - سیاست -

ایرنا: محمدرضا باهنر نایب رئیس ســابق مجلس شورای اســلامی، با بیان اینکه ایجاد شغل ماندگار که باعث تولید و رونق اقتصادی شــود، بیش از یك میلیارد ریال ســرمایه نیاز دارد گفت: طرح موضوع ایجاد یک میلیون شــغل در سال و افزایش سهبرابری یارانههای پرداختی از ســوی برخی نامزدهای انتخابات، تنها یک شــعار تبلیغاتی است. او افزود: نامزدهایی که شــعار ایجاد یک میلیون شغل سالانه در کشور و ســهبرابرکردن یارانهها را میدهند باید در وهله اول منابع تأمین ســرمایه این وعدهها را برای مردم روشن کنند و سپس وعده بدهند، در حالی که خزانه کشور، ظرفیت افزایش مبلغ یارانهها را از میزان فعلی ندارد. این فعال سیاسی اصولگرا، در ادامه به تورم ۴۶ درصدی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم اشاره و اظهار کرد: عملکرد دولت دکتر روحانی در مهار تورم و رســاندن آن به زیر ۱0 درصد مطلوب بوده ولی در شــرایطی که کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد، میشد تورم را به ۲0 درصد رساند و به این صورت جلوی یخزدن و فریزشدن گردش مالی اقتصاد کشور را در بسیاری از حوزهها نیز گرفت. باهنر با بیان اینکه در زمان رویکارآمدن دولت تدبیر و امید نرخ رشــد اقتصادی کشور منفی شش درصد بود و درحالحاضر به هفت درصد رســیده است گفت: عملکرد دولت در حوزه رشد اقتصادی کشور خوب بوده ولی قسمتی از رشــد اقتصادی در اثر از بین رفتن تحریمهای نفتی و فروش نفت از روزی یك میلیون و ۲00 هزار بشکه به دو میلیون و 500 هزار بشــکه در ســال ۹5 رســیده است. نایب رئیس ســابق مجلس شورای اسلامی در ادامه به جمعیت شــش میلیونی جوانان تحصیلکرده بیکار در کشــور اشــاره کرد و افزود: اگر رونق کسبوکار هم در کشور رواج پیدا کند، بازهم دو تا سه میلیون بیکار تحصیل کرده در کشور داریم؛ چراکه بسیاری از رشتههای دانشگاهی با اینکه سالانه چند هزار فارغالتحصیل میدهند، ولی واقعا بازار کاری که تأمینکننده درآمد زندگی این افراد باشد، وجود ندارد. باهنر ادامه داد: متأسفانه نگاه مردم ما به تحصیل، نوعی ســرمایهگذاری برای آینده تلقی میشود که این نگاه درست نیست؛ چراکه در بسیاری از کشورهای غربی، افراد شــغلهایی دارند که به هیچ عنوان با تحصیلی که میکنند همراستا نیست و آنان تحصیل را برای بالابردن اطلاعات خود انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.