مأموریت نظامی دستگاه دیپلماسي

Shargh - - سیاست -

مناســبات دو کشــور ایران و پاکســتان فراتر از روابط عادی است و مردم دو کشور دارای روابطی دیرینه هســتند. این مقام عالی پاکستان تأکید کرد: نگاه مقامات پاکستان به ایران، منحصربهفرد بوده و همه آنها بر اهمیت روابط با ایران واقف هستند.

محمدجواد ظریف نیز در این ملاقات با اشــاره به روابط دیرینه دو کشور، بر ضرورت حل مشکلات مرزی و مبارزه قوی و مؤثر با تروریستها، تعقیب و دستگیری و مجازات گروههای تروریستی بهویژه عوامل جنایت هولناک نقطه مــرزی میرجاوه که منجر به شــهادت تعدادی از مرزباهای جمهوری اســلامی ایران شــد، تأکیــد کرد. در ایــن ملاقات طرفیــن همچنیــن قاچــاق مــواد مخــدر، عبور غیرقانونی متجاوزان مرزی و اقدامات تروریســتی را از نگرانیهای مشــترک دو کشور نامیدند و مقرر شد این موضوعها در کمیسیون مرزی بررسی شده و برای مقابله با این تهدیدها، تصمیمگیری شــود. طرفین همچنین با تأکید بر اهمیت مناســبات، بر ضرورت تمــاس و ارتباط بیشــتر میــان مقامات و مســئولان مــرزی و امنیتی دو کشــور نیز تأکید کردنــد. همچنیــن رئیس مجلس ملی پاکســتان در ملاقــات با وزیــر امور خارجــه و هیئت همراه وی گفت: در زمینه مســائل مــرزی آمادگی کامل داریم تا با همکاری و هماهنگی ایران، در راستای پیشــگیری از حوادث تلخ و ناگــوار مرزی بین دو کشــور اقدام کنیم. ظریف عصر روز گذشــته نیز با ناصرخان جنجوعه، مشــاور امنیت ملی پاکستان، دیدار و رایزنی کرد. گفتني است ظریف روز گذشته دیــداري نیز با ژنــرال قمر جاوید باجــوا، فرمانده ارتش پاکســتان، داشت و از او براي تقویت امنیت مرز پاکســتان و ایران قــول گرفــت. از مهمترین موضوعــات گفتوگــوي آنهــا، افزایــش حضور نیروهاي ارتش پاکســتان در امتداد مرز ایران براي تقویت نوار امنیت مرزي بود. آنها همچنین توافق کردند یك خط تماس مســتقیم بیــن فرماندهان نظامي و عملیاتي دو کشور ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.