تغییر اساسنامه حماس حماقت است

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

سیدحسین نقویحسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: حماس اگرچه اعلام کرده رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناســد؛ اما در عمل با پذیرش مرزهــای ۱۹۶7، موافق انتقــال پایتخت از تلآویو به قــدس اشــغالگران اســت. او در تحلیل تغییر اساســنامه جنبش حماس گفــت: تحولاتی که در حوزه فلســطین اشــغالی و منطقه در حال وقوع اســت، نشــاندهنده عقبنشــینی فاحش برخی گروهها و ســازمانهایی اســت که به نــام دفاع از مردم فلســطین تشــکیل شــدهاند. نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای اســلامی گفت: رژیم اشــغالگر قدس و متحدان آمریکا در خاورمیانه، با توجه به وضعیت پیشآمده، ضمن تثبیت سیطره بر سرزمین فلســطینی، در حال پیشروی و توسعه شهرکهای صهیونیستی هستند.او در ادامه افزود: پذیرش مرزهای ۱۹۶7 از سوی حماس، در حقیقت پذیرش خواســت واشنگتن و خیانت به آرمانهای مقاومت است.ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی گفت: حماس اگرچه اعلام کرده رژیم صهیونیستی را به رســمیت نمیشناســد؛ امــا در عمل موافق انتقال پایتخت از تلآویو به قدس اشــغالی است. او تصریح کرد: عقبنشینی و پذیرش سیاستهای غرب در منطقه اشــغالی، قطعــا حمایت و توافق مردم فلســطین را به همراه نخواهد داشت و ما در آینده با واکنشهای اعتراضی مواجه خواهیم شد. نقویحســینی گفت: پس از چند دهه ایســتادگی و پرداخــت خونبهــای مقاومت، آنچــه در تغییر اساســنامه رخ داده، بهنوعی حماقت محســوب میشــود. او با اشاره به برنامه ســفر قریبالوقوع دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به سرزمین اشغالی و برنامه انتقال ســفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس اشــغالی، گفت: حماس خواسته یــا ناخواســته مقدمــات انتقــال پایتخــت رژیم صهیونیستی را فراهم میکند.این نماینده مجلس دهم گفت: بحث انتفاضه ســوم موضوعی اســت کــه به طور جــدی در واکنش مردم فلســطین به بحث انتقال پایتخت صهیونیســتی مطرح اســت. او تأکیــد کــرد: مجموعه تحولات نشــان میدهد رژیم اشغالگر قدس از ســکوت و همراهی برخی دیکتاتورهای عرب، نهایت بهره را در راستای تثبیت سیطره بر سرزمین فلسطینی میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.