سرانجام پرونده دختر وزیر

Shargh - - سیاست -

با وجــود اعلام خبر تبرئهشــدن دختر آقای وزیر از اتهام قاچاق، خبرگزاری فارس چند ســاعت بعد از توضیحات وزیر دادگســتری، به نقــل از یک مقام آگاه اعــلام کرد هیچ رکوردی برای واردات رســمی کالای دختر وزیر وجود ندارد و از مســئولان خواست اســناد گمرکی را منتشر کنند! روز سهشنبه نیز فارس در گزارشی مدعی شــده بود از برخی مقامات برای لاپوشــانی پرونده قاچــاق دختر وزیر به مســئولان فشــار آوردهاند تا اطلاعــات و اســناد قانونی برای کالای کشفشــده در ویلای دختر وزیر تهیه شــود تا در بررســیهای تعزیرات، قاچاقبودن این محموله تأیید نشــود.باید منتظر نشست و دید آیا این موضوع همینجا به پایان میرسد یا همچنان دستاویزی برای مخالفان دولــت خواهد بود و حتی شــاید پای این مورد به مناظره فردای نامزدهای ریاســتجمهوری هم باز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.