آقاي قاليباف، آفتاب را از من مگير!

Shargh - - سیاست -

جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم شهر تهران با ســلام و احتــرام، قبــل از آغاز ســخن آرزو دارم مشــاوران و همــکاران محتــرم حضرتعالــی با وجود مشــغلههای فراوان بهلحاظ اهمیــت مطلب امکان دهنــد که حضرتعالی ایــن نامه را مطالعــه بفرمایید. جنــاب آقای دکتر قالیباف؛ بنده میدانم که چقدر کار و مسئولیت شما سخت و طاقتفرساست و از تمام تلاش شــما در مدیریت این کلانشــهر بیدروپیکــر بهعنوان یک شــهروند متخصص )معمار و شهرســاز( آگاهم. جناب آقای شــهردار؛ همانگونه که اســتحضار دارید؛ ارتفاع ســاختمانها در تناسب با عرض گذر آنها تعیین میشود. این ارتفاع نباید همسایگان شمالی را از تابش آفتاب محــروم و به حریم خصوصی آنها تجاوز کند. از طرف دیگر، عرض کوچههای مسکونی که در رتبهبندی گذرهای شــهری بهعنوان گذرهای دسترســی شناخته شدهاند بر پایه تعداد جمعیت ساکن و متمکنبودن آنها و نیز توان برخورداری آنها از اتومبیل شــخصی تعیین میشود. اتفاقی که در سالهای اخیر در حوزه مدیریت حضرتعالی صورت گرفته نهتنها پیکره و ساختار کالبدی شهر را مورد تهاجم و تخریب قرار داده که سیما و منظر شــهر را نیز به زشتترین شــکل تبدیل کرده و هویت و اصالت شــهر را به نابودی کشانده است. این امر علاوه بــر این، اســاس خانــواده و حیات محــلات قدیمی را کامــلا تخریب کرده و از آثار زندگــی مدنی چیزی باقی نگذاشته است. دیگر کوچهای نیست که در مهتابشبی، خاطرههای جوانی را در شــهروندان زنــده کند. جناب آقای دکتر قالیبــاف؛ برای اینکه بتوانم تصویری هرچند کوچک ولی گویا از آنچه در ســالهای اخیر بر شهرمان گذشته است به دست دهم، مثالي از یکی از کوچههای مسکونی منطقه یک را که بهعنوان نمونه تهیه کردهام، تقدیم میکنم تا به صورتی مســتند و دگربار در مســیر کارهای خلاف شــهرداری قرار گیرید. کوچهای واقع در منطقه یک شــهرداری تهران به طول صد متر و دارای هفت پــلاک در جبهه شــمالی و پنج پــلاک در جبهه جنوبی و مساحتی حدود یک هکتار که تا قبل از اجرای اولیــن طرح جامع، عرض این کوچه شــش متر بوده و جمعیتی حدود 72 نفر داشته است و قطع حدود صد اصله درخت چنار بیش از صد سال عمر.در طرح جامع فرمانفرمائیان ویکتور گرویین، عرض این کوچه به 12 متر افزایــش یافت و کاربری آن مســکونی با تراکم کم رقم خورد و در این کاربری و در این بخش از شــهر، حداقل تفکیک 500 متر تعیین شد. با اعمال این ضوابط میتوان نهایتا چنین محاسبه کرد:

1- مســاحت کل پلاکهــای دو ســوی کوچه؛ یک هکتار 2- با احتســاب تراکم ســاختمانی صد در صد، 10.000 مترمربع ســطح زیربنا 3- 60 درصد مســاحت بهعنوان سطح اشغال 6000 مترمربع که اگر حداکثر 25 مترمربع فضای مســکونی برای هر نفر در نظر بگیریم، کل جمعیت ســاکن در این کوچه 400 نفر میتوانست باشد. تغییراتی که پس از وقوع انقلاب اسلامی در طرح جامــع تهران به وجــود آمد، تراکــم صددرصد به 120 درصد و حداقل قطعه تفکیکی به 330 مترمربع تقلیل داده شد که با این تغییرات تعداد جمعیت این کوچه به 480 نفر میرســید. با تجدیدنظرهای انجامشده ابتدا از سوي مهندســان مشاور آتک و پس از آن به 22 شرکت مهندس مشاور و در نهایت به وسیله مهندسان مشاور پارس بوم- جناب آقای دکتر مســعود شــفیق- تعداد طبقات از دو طبقه روی پیلوت به پنج طبقه ارتقا یافت و در آخرین طرح تفصیلــی مصوب این کوچه در پهنه

یعنی مسکونی با تراکم 250 درصد قرار گرفت که با اعمال این ضابطه، جمعیت ساکن این کوچه به هزار نفر افزایش خواهد یافت )یعنی تراکم خالص مسکونی هزار نفر در هکتار(. پس از نامه مشهور شورای اسلامی شــهر تهران در تاریخ شش بهمن 92 به شهردار تهران برای کســب درآمد 16 میلیارد تومــان، طبعا این مبلغ میتوانست از شهرداری مناطق بالادست تأمین شود و همین اتفاق نیز به وقوع پیوســت و تراکم ساختمانی از 250 تا 300 درصد متناســب با مســاحت پلاک افزایش یافت. بدیهی اســت کــه اولین اثر اعمــال این ضابطه، تخریب خط آسمان دو سوی جداره کوچه است.اگر این شیوه ساختوســاز ادامه یابد و سوداگران به سوداگری خود ادامه دهند، جمعیت این کوچه به بیش از دو هزار نفر خواهد رسید )یعنی تراکم خالص مسکونی دو هزار نفر در هکتار(. آیا کارشناسان حضرتعالی به استحضار شما رســاندهاند که این تراکم در شهرسازی، حداقل 10 برابر بیشترین تراکم است؟ جناب آقای دکتر قالیباف؛ آیا مشاوران حضرتعالی به شــما عرض کردهاند که طرح جامع و طرحهای تفصیلی در ازای تصویب سند معتبر و قانونی اســت که باید ملاک عمل شــهرداری باشد و تخطی از آن جرم محسوب میشود. بنده بهعنوان اولین شهرساز این کشور که اولین طرح تفصیلی تهران را تهیه کرده است، مشتاقم بدانم کدام ضابطه در قطعه زمینی به مســاحت 600 مترمربع، مجوز ســاخت 12 طبقه از روی زمین و سه طبقه زیرزمین را داده است؟ یا چگونه در قطعه زمینی دیگر پروانهای صادر شده است که 40 درصد سطح زمین مزبور که قاعدتا باید فضای سبز باشد، صددرصد به ســه طبقه زیرزمیــن اختصاص پیدا کرده است؟ یا .... جناب آقای دکتر قالیباف؛ بنده و خانوادهام از کودکــی تا چند ماه پیش در یکــی از همین کوچهها زندگــی میکردیم. اعمال خــلاف قانــون و مجرمانه شهرداری تهران سبب شد خانه و محله خود را با تمام علائق و خاطرات )هرچند دیگر هیچگونه نشــانهای از گذشــته در آن باقی نمانده است( ترک کنیم. با احترام؛ دکتر رضا بهبهانی- عضو هیئتعلمی دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.