حضور جهانگیری و امتداد دولت تدبیر و امید

Shargh - - سیاست - عبدالله ناصري فعال سیاسي

در انتخابات، کاندیدای پوششــی اساسا نوعی تاکتیــک انتخاباتی به حســاب میآید که با هدف عبــور از دغدغههــای مختلف مطرح میشــود؛ اساســا اولین دغدغــه عمومی در ایــن انتخاب، مســئله تأیید صلاحیت است، اما آنچه را در مورد انتخاب این نقش از سوی آقای اسحاق جهانگیری نبایــد نادیده بگیریم این اســت که برای چگونگی حضور ایشان در انتخابات ریاستجمهوری، وجوه دیگری هم مدنظر قرار داشــته اســت. اســحاق جهانگیری براســاس کارنامه و مــرام و تخصص، یکی از محترمترین چهرههای کابینه یازدهم است که تســلط وافری به حوزههای زیرســاخت دارد و آمار و ارقام اقتصادی کشور را بهخوبی میشناسد و معنــای آن را درک میکند. نگاهی به مجموعه فعالیتهای ایشــان در روزهای اخیر نیز گواه این واقعیت است که در انتخاب یک کاندیدای پوششی، زمان ورود به کارزار انتخاباتی و زمینهســازی ورود ایشــان بســیار اهمیت دارد. برایناساس، حضور آقای جهانگیــری در انتخابات، کمکی اســت به دولت و آقای روحانی و اگر نگاهی به فعالیتهای انتخاباتی ایشــان داشــته باشــیم، بهروشنی این حقیقــت را درخواهیم یافت. دراینمیان یک نکته مهم هم وجود دارد و آن این اســت که نزد افکار عمومی جامعه، ممکن است حضور یک کاندیدای پوششــی باعث معطوفشــدن نگاهها بهسوی او شود. بنابراین حضور یک کاندیدای پوششی اگرچه تاکتیکــی انتخاباتی به حســاب میآید، اما ممکن است به شمشــیر دولبهای نیز بدل شود و الزاما با کنارهگیریاش، سبد آرای او در اختیار نامزد اصلی قرار نگیرد. البته تا اینجای کار، به جهت وضعیت اســفناکی کــه اصولگرایان با آن مواجه هســتند و هنوز نتوانســتهاند نیرویی را بهعنــوان نماینده طیف سیاســی خود به انتخابات معرفی کنند، این موضوع چندان نگرانکننده نیست.

در اردوگاه اصولگرایــان، آقــای قالیبــاف خــارج از جمعبندیها و به قصــد انتقامگیری از اصلاحطلبــان، دولت و پوشــش قصورهای خود در حوزه اداره شــهر تهران پا به عرصه انتخابات گذاشــتهاند و آقای رئیســی نیز از دل جمنا بیرون آمدهانــد و گفتوگوهــای ایشــان در چنــد روز اخیر، حکایت از آن دارد که متأســفانه با مســائل اقتصادی روز کشــور کاملا بیگانه هستند. به نظر میرسد حضور ایشان در انتخابات بیشتر بهخاطر ایجاد خلل در رأی دولت مســتقر و فروکاســتن از ســبد رأی آقای روحانی باشــد که بعید است به این منظور دســت پیــدا کنند. برایناســاس نباید خیلی نگران این بود که حضور یک نامزد پوششی در انتخابــات پیشرو، از ســبد رأی آقای روحانی بکاهــد، بلکه به اعتقاد من، ایــن حضور میتواند گستردگی و کارایی آرا و اندیشههای اصلاحطلبی را در فضای عمومی کشــور نشان دهد و زمینهای ایجاد کند که برخی از مسائل و چهرهها که تاکنون به دلایلی از رســانههای جمعی محروم بودهاند، قابلیت طرح نزد افکار عمومی را پیدا کنند. نامزد پوششــی اصلاحطلبان نیز در نهایت با یک برنامه حسابشده میتواند سبد رأی خود را به کاندیدای اصلی منتقل کرده و زمینه تکرار سال 92 و امتداد دولت تدبیر و امید را فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.