هنر نوشتن

Shargh - - سیاست -

شــرق :

«هــرروز را با نوشــتن آغــاز و بــا نوشــتن تمــام میکنیــم». این جمله کلیــدِ درک مجموعــهای اســت بــا عنــوان «چگونه مینویســم» بــا گــردآوری کاظــم رهبر، روزنامهنــگار قدیمی که ایــن روزها در نمایشــگاه کتاب تهران منتشر شــده است. «چگونه مینویسم» شامل شش کتاب است درباره نوشتن؛ از داســتان و نمایشنامه و فیلمنامه گرفته تا شیوههای روزنامهنگاری. رهبــر، در مقدمه این مجموعه آورده است که تدوین آن به 15 سال پیش برمیگردد؛ زمانی که به پیشــنهاد او در روزنامه آفتاب امروز ســتونی با سرکلیشــه «چگونه مینویســم» پا گرفت که شامل مطالب کوتاهی بــه قلم نویســندگان معاصر غربی درباره تجربیات آنها از نوشــتن بود. پس از انتشار این مطالب تصمیم بر این میشود که این مطالب در قالب کتابی منتشر شــود و علاوهبرآن تجربیات نویسندگان معاصــر ایرانی نیز بــه این مجموعه اضافه شــده و بهاینترتیب هر شــش ماه یک کتاب آماده و به چاپ برسد، اما تدوین هر کتاب دو سال زمان میبرد و برخی از تجربیات نویسندگان ایرانی ابتدا در قالب گفتوگوی شفاهی انجام شده و مکتوبشدنِ آنها وقتگیر بوده است. بههرتقدیر این مجموعه امروز در شش جلد و از سوی نشر کتاب خورشید درآمده است. «100 روش از 100 نویسنده معاصر»، «7 روش از 7 فیلمنامهنویس معاصــر»، «14 روش از 14 روزنامهنــگار معاصر»، «9 روش از 9 داســتاننویس معاصــر»، «17 روش از 17 نویســنده خــلاق» و «9 روش از 9 نمایشنامهنویس معاصر» عناوین این شش جلد هستند. این کتاب تمام ســطوح و زمینههای نوشــتن را دربر دارد و چنانکه در مقدمه نیز آمده است، «کلمه» وجه اشتراک تمام آنهاست، اما از چهرههایی که در این کتابها تجربیات نوشــتن خود را بــا مخاطبان در میان گذاشــتهاند، از داستاننویسان غربی میتوان به این نامها اشاره کرد: برایان آلدیس، اســتیو فالون، مارگارت فارستر، نانسی هوســتون، هیلاری رابینســون، ریموند برگــز و... . در حوزه روزنامهنگاری معاصر نیز اســامی کسانی چون یونس شکرخواه، عباس عبدی، بهروز بهزادی، سعید لیلاز، احمد بورقانی و چند روزنامهنگار غربی ازجمله مارک لندلر و دان رنلی آمده است. علی رفیعی، پری صابری، اســماعیل خلــج، محمد چرمشــیر و بهروز غریبپور نیز در بخــش نمایشنامهنویس معاصر از تجربیات خود در زمینه نوشــتن گفته و نوشتهاند، اما در حوزه ادبیات داســتانی نویسندگان مطرحی چون علیاشــرف درویشــیان، محمود دولتآبادی، احمد محمــود، ابراهیم یونســی و جواد مجابی از شــیوه داستاننویسیشان نوشتهاند. در بخش فیلمنامه نیز اسامی منوچهر طیاب، خسرو سینایی، رابرت مککی و ریچارد اورت به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.