چرا NDA مثل DNA مهم است؟

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

بعضیها هســتند که کارشــان این اســت که فقط کار ســتادی میکننــد؛ یعنی اینقدر کار ستادی میکنند که اســتاد کار ستادی میشوند. به این اســاتید از یک مرحله بهبعد استاد میگویند. اســتاد معنیش این است که اینها اوسستاد هستند. عیب اساتید ستاد این اســت که کمکم فکر میکنند که اگر اینها نباشــند، ســتاد اســتاد میشود و درش بسته میشــود. این اســاتید هر چهار سال یکبار از خانه میآیند بیرون و میروند ســتاد. در چهار سال آینده این اساتید ستادی میستانند حقشان را از ستاد و سهمخواهی میکنند. اگر سهمشان را ستاد بدهد که هیچی، اما اگر سهمشــان را نگیرند ستاد را واقعا استاد میکنند. به نظر ما عیبی هم ندارد. یک قانون وجود دارد NDA یا «پیماننامه عدم افشا» که شما را ملزم میکنند اسرار کاری را افشا نکنید. منتها توی ایران هنــوز برای اینکه توی کوچه ســهمتری، خانه باید دوطبقه باشــد یا 20 طبقه هنــوز قانون نداریم بعد شما توقع دارید NDA داشــته باشیم؟ درواقع الان اگر کســی به DNA خودش وفادار باشد و بداند از کجا آمده، باید خدا را شکر کند. NDA که شوخی اســت. حالا مــا NDA امضا نمیکنیم درســت، اما خود آدم که باید دودوتا چهارتا کند؛ مثلا شــما فکر کن الان ســردبیر روزنامه اطلاعات در سال 57 بیاید بگوید اگر او تیتر نمیزد شــاه رفت، شــاه نمیرفت. مسئله مشاوره همین است. آدم به دیگران میگوید تــوپ را چطوری پاس بدهند و چطــوری بزنند توی گل. منتها وقتی گل شــد، مــردم آن طرفی را که گل زده قلمدوش میکنند. حــالا هم آقای روحانی چه خودش گفته باشــد من سرهنگ نیستم، حقوقدانم، چه از روی نت نوشــته باشد، مســئله اینجاست که الان گل زده بــه نامش ثبت شــده و دارد دور زمین شادی پس از گل میکند. ما معتقدیم باید توی ایران هم باب شــود که آدمها با هم قرارداد NDA امضا کنند؛ چه مشــاوره برندینگ شیر پاستوریزه باشد، چه مشاوره سیاسی. بحثی هم که این دو روز در اینترنت آغاز شــده، چون مبنای قــراردادی ندارد، بررســی حقوقیاش ســخت است و وقتی بحث حقوقی یک مسئله روشن نباشد، قضاوتها اخلاقی خواهند شد؛ درست شــبیه مسئلهای که برای مشــاوره برندینگ سیاسی آقای روحانی در سال 92 اتفاق افتاده و الان محل مناقشه افراد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.