پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

«شــناخت از نظر قرآن» عنــوان کتابی است از استاد شــهید آیتالله مطهری که چند روزی است از چاپ خارج شده اســت. این کتاب، تنظیمشــده 9 جلسه درس آن شــهید در حــوزه علمیــه قم در ســالهای 1356 و 1357 است. در این کتاب مسئله معرفت و شناخت که امروزه جایگاه ویژهای میان دانشــمندان و فلاسفه پیدا کرده اســت، بهویژه از نظر قرآن تحلیل شــده و ضمــن این دروس، نشــانههایی از فضای فکری جامعه ایران در آن ســالها نیز به چشم میخورد. مهمتریــن عناوین این کتــاب عبارتاند از: مســئله شــناخت در دنیای فلسفه و دنیای اســلام، لغزشــگاههای عقل، منابع و ابزارهای شــناخت از نظر قرآن، شناســایی علمی، معرفت و شــناخت غیــب از نظر قــرآن، وجوه اشــتراک و اختــلاف آینه و ذهــن انســان، منطق دیالکتیک و اصول چهارگانه آن، شناخت جهان از نظر منطق دیالکتیک و نقــد آن. این کتاب در 196 صفحــه در قطع رقعی و به قیمــت 9 هزار تومان توسط انتشارات صدرا منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.