سرانجام پرونده دختر وزیر

آیا قالیباف عذرخواهي ميكند؟

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: «کشــف کالای قاچــاق در منــزل وزیر»؛ تیتــری جنجالــي که چندروزي اســت تبدیل بــه خوراك خبري رسانههای اصولگرا شــده و آن را پیگیری میکنند. ســخنگوهای قــوه قضائیــه و مجریــه بــه آن واکنــش نشــان دادند و حتی محمدباقر قالیبــاف، نامزد انتخابات ریاســتجمهوری، در تلویزیــون فرصت پیدا کــرد تا این موضوع را بهانهای کرده و به دولت حســن روحانی بتازد. اما ماجرا چیست؟ نهم اردیبهشتماه، خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی مدعي شد : «یک محموله پوشاک مظنون به قاچــاق در منزل یکــی از وزرای دولت یازدهم کشــف شــد. این محموله در منزل وزیر مربوطه در منطقه لواسان تهران کشف و ضبط شده اســت. بر اساس این گزارش، در بازجوییهای اولیه به مأموران اعلام شده که این محموله متعلق به دختر وزیر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.