الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تشویق کنند: همراهان و عيادتکنندگان بيماران وقتی به بيمارســتانها مراجعه میکنند، از کارکنان، بهویــژه انتظامــات و نگهبانان انتظــار دارند برخورد مؤدبانه و خوبی داشته باشند. پسرم به علت تصادف و شکســتگی دســت چپــش از یکم اردیبهشــت در طبقه چهار بخش جراحی مردان بســتری شد، آقای مصطفــی عبداللهی یکی از کارکنان پرتلاش و خدوم انتظامات بيمارستان سينا واقع در چهارراه حسنآباد، با حسننيت و رفتار مؤدبانه و برخورد خوب توانست رضایت من و بيشــتر مراجعهکننــدگان را جلب کند. ضمن قدردانی از ایشان، از ریاست محترم بيمارستان تقاضای تشویق ایشان را دارم.

علیاکبر فرقانی ارزان، امــا بــدون کیفیت: چهار کيلــو پرتقال تامسون 10 هزار تومان! این جملات را یکی از وانتبارها روی مقوا در خيابان پيروزی، خيابان شــکوفه، مقابل کوچه خوشرو نوشته و در دید عموم گذاشته است تا مردم وسوسه قيمت، نه کيفيت پرتقال شوند و خرید کنند. من هم ششم اردیبهشت چهار کيلو خریدم و از قضا ميهمان هم داشــتيم، وقتی ميوهها را شستيم و پيش روی ميهمانان گذاشتيم، پرتقالها خشک، فاسد و غيرقابل خوردن بود. آبرویمان نزد ميهمانان رفت. چگونه باید به تخلف ميوهفروشی که چنين آشغالی را بــه خورد مردم میدهد رســيدگی کرد و به حق و حقوق ازدسترفته هرچند کم، رسيد؛ آبروی رفته نزد ميهمانان را چه کنم؟ فرخیپور از تهران

میوههای نارس، نوبرانه و گران: ميوههای نارس مانند گوجهســبز را بهعنوان نوبرانه بــرای فروش با قيمت گران به ميوهفروشــیها و غرفههای وابســته به شــهرداری میآورند که طعم و مزه خوبی ندارد. مسئولان وزارت کشاورزی نباید اجازه دهند کشاورزان، بــرای پول و درآمد بيشــتر، ميوهها را قبل از رســيدن بچينند.

عرفان تأثیــر گرانی: گرانی باعث شــده نرخ ســرویس بهداشــتی در جادهها که قبلا نفــری 200 تومان بود، به 500 تومان افزایش یابد. رســتورانها و سالنهای غذاخــوری در جادههــای برونشــهری بــا وجــود مســافرانی که برای سرو غذا به این مکانها مراجعه میکنند، درآمد بالایی دارند، حق مسافران نيست که بابت استفاده از سرویس بهداشتی پول پرداخت کنند.

محمدامين اردشير

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.