ميرسلياز ممؤوتعلدهفهايه انتخقا عابالتیيهليباقفا بلهانتقا یشدباتفدكرد

Shargh - - اقتصاد -

مهتــاب قلــیزاده: «اصولگــرا علیــه اصولگــرا»؛ ایــن شــاید نخســتین برداشتی باشــد که از سخنان ســیدمصطفی میرسلیم، کاندیدای ریاســت جمهوری، برداشــت میشــود. نماینــده دولــت «خدمت»، بــه صراحت نمایندههــای همگــرای خودش در انتخابات را به پوپولیســم متهم کرده اســت. سخن او گرچه دقیقا ســخن کارشناسان و اقتصاددانان است؛ امــا این چالش را به وجود مــیآورد که چه چیز میان اصولگرایــان چنین شــکافی میانــدازد؟ جناحی که گویــا از بدنه متخصصــان، بهویژه در حــوزه اقتصادی تهی شــده اســت، در کارزار انتخابات چنان شعارهای عجیبوغریبی ســر دادند که حالا افراد بدنه خودشان را هم علیه خودشان شوراندهاند. چالش دیگر آن است که آیا زمان آن نرســیده که اصولگرایان تئوریسینهای اقتصــادی جدیدی برای خودشــان دســتوپا کنند تا زمانی که در مسند قدرت هستند، کشور را با ویرانیهای اقتصادی تحویل گروه بعدی ندهند؟ آشــکار است که ســردادن شــعارهایی چون دوونیمبرابرکــردن درآمد کشور، چهار درصد زالوصفت مقابل 96 درصد از فقرا، ایجاد پنج میلیون شــغل و افزایش سهبرابری یارانهها، زاییده تفکر علمی اقتصادی نیست. ماجرا به اندازهای نگرانکننده اســت کــه برای برخی این پرســش پیش میآید: «آیا مطرحکنندگان این شــعارها، با عدد و رقم آشنایی دارند؟».

میرسلیم گرچه کاندیدای اصولگرای ریاستجمهوری و نماینده جریان موتلفه است، اما نخستین فرد برجسته این جناح که به این شــعارها واکنش نشــان داد، علی لاریجانی، رئیس اصولگرای مجلس بود. او پیشتر گفته بود که اصلا امکان افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی وجود ندارد.

ميرسليم چه گفته است

حالا میرســلیم مســتقیم و صریح گفته که «وعده چندبرابرکــردن یارانههــا غیرعلمی اســت. بهجرئت میگویم که این تنها یک شعار برای بهدستآوردن رأی عامه مردم است». مبدع شعار «کار و کرامت» با انتقاد از قالیباف گفته است: «طرح بحث چهار و 96 درصد و تقســیم ملت به دو دسته، تنها یک شعار برای کوبیدن رقیب بود؛ نامزدهــا باید در ایــن مناظرهها بگویند که برای درمان دردهای مردم چه میکنند».

این کاندیدای اصولگرا گفته کــه برخی برای اینکه رأی عــوام را جمع کننــد اینگونه شــعارها را مطرح میکننــد و کاری بــه تحقــق آن هم ندارند؛ شــعار و قولوقرار بیخــودی به چه درد میخــورد؟ به مردم بگویید با اتکا به چهچیزی و براساس کدام عملکردتان این قولها را میدهید؟

آیا پسِ شعارها، شعور و برنامه هم است؟

اعجــاب و شــگفتی از شــعارهای بدون پشــتوانه علمــی اما اصولگرا و اصلاحطلب و جامعه کارگری را به واکنش واداشته اســت. اینکه نمایندهای از جامعه کارگری به شــعار افزایش یارانهها، واکنش منفی نشان دهد خــود به اندازه کافی گویای بحــران بیخردی در سردادن شعارهای غیرعلمی است.

ازهمینروســت که فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو کارگروه تعیین دســتمزد، گفته است: دادن یارانه بهعنــوان جبران کاهــش قدرت خرید هیــچ ربطی به عدالت نــدارد. عدالت توزیعی و عدالــت اجتماعی با تزریق پول به دســت نمیآید، بلکــه با افزایش قدرت، پول و اشتغال و رونق اقتصادی حاصل میشود.

بــه گفته توفیقي اگر به این فکر باشــیم که هیجان را بــا عدد و رقم ایجــاد میکنیم باید ببینیم آیا پشــت این شــور، شــعور یا برنامهای داریم یا نه؟ صرف اینکه بخواهیــم یارانه را از این منظر نــگاه کنیم که پولی به جامعه تزریق کنیم و تصور کنیم مرهمی برای کمک به ســبد معیشت خانوار میشود آنگاه به بیراهه رفتهایم؛ همانطور که در فاز نخســت هدفمنــدی یارانهها این اتفاق افتاد. روح هدفمندی یارانهها به این دلیل نبوده که پولــی را به جامعه تزریق کنیــم و به مردم بگوییم آن را خــرج کنید. هدف این بود کــه کمکهای دولت را به مقصدی ببریــم که موردنظر بوده تا از رانتبازی، سوءاستفاده و ... پیشــگیری کنیم. اکنون دیده میشود که این اتفاق نیفتاده و هنوز مشــکلات متعددی وجود دارد. او درباره اثــرات تورمی افزایش یارانههای نقدی گفته اســت: آیا تفکری برای جهش قیمتی ایجادشده بهوســیله یارانهها داریم؟ در آن دوره جهش قیمتها اتفاق افتاد بهگونهای که مجبور شــدیم سه یا چهاربار ســال مبنا را تغییر دهیم تا روی آن ســرپوش گذاشته شود. جهش قیمت باعث کاهش قدرت خرید میشود و وقتی قدرت خرید از بین برود، رکود ایجاد خواهد شد. رکود که ایجاد شود، پیامد آن بیکاری است.

مشاوران ناشی، اطلاعات اشتباه دادهاند

وزیــر نفت ایران، دیگر فردي اســت کــه به برخي شــعارهاي اینچنیني پاسخ داده است. او گفته که این حرفها را مشاوران ناشی به دوستان میگویند یا افراد عدد حالیشــان نمیشــود. بگویید این اعداد را از کجا آورده و چگونه به آن رسیدهاید؟ اینکه کاغذی در دست بگیرند و حرف بزنند، روش تصمیمگیری در این ســطح نیســت. من هرچه فکر میکنم نمیفهمم این اعداد از کجا آمده است.

بــه بیان او: «مــا 55 میلیون تن محصــول ناخالص پتروشــیمی تولید میکنیم. این مجموعه حدود 55 هزار تن دارد و به ازای هر میلیون تن، هزار و صد نفر اشــتغال مســتقیم دارند که با درنظرگرفتن اشــتغال پاییندست حداکثر به 20 هزار شغل هم نمیرسد». او عدد 600 هزار اشتغال در بحث پتروشیمی را فوقنجومی خواند و گفت: هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی در بهترین حالت یــک میلیــارد دلار ارزش دارد. وقتی بــه صنایع پاییندســتی میرســد، 20 درصــد ارزش افزوده پیــدا ميکند و درنهایت یــک میلیــارد و 300 میلیــون دلار میشــود. اگــر بــرای این 600هزارتایی که از مهندســان و متخصصــان خواهنــد بــود حقوقــی در حــدود 5/1 میلیون تومــان در نظر بگیریم، دریافتیهای سالانه آنها 3.6 میلیارد دلار خواهد بود. به بیان دیگــر 600 هزار نفر ضــربدر 500 دلار ضربدر 12 ماه میشــود ســه میلیارد و 600 میلیون دلار که باید به آنها پرداخت کرد. چطور میشــود از یک تولیدی که 1.3 میلیارد دلار ارزش دارد، 3.6 میلیارد حقوق دهیم؟

زنگنه در پاســخ به این پرســش که اگر یارانه 250 هزارتوماني پرداخت شــود آیا قیمت حاملهای انرژی شــشبرابر میشــود؟ توضیح داد: بلــه قیمتها بالا میرود، 25 میلیارد لیتر بنزین و 23 میلیارد لیتر مصرف نفت و گاز غیر نیروگاهی کشور است؛ در دیگر مشتقات مصرفی به این حد نداریم؛ ما از بنزین 740 تومان سود میبریم و بقیه صرف عوارض و ارزشافزوده میشود. از گازوئیــل هم 240 تومان ســود میبریم؛ ما حســاب کردیم اگــر بخواهیم مثلا 90 هزار میلیارد تومان درآمد کســب کنیم، همانطور که آقای نوبخــت گفتند، باید قیمتها چندبرابر شود.

طرح دوگانه فرضی در جامعه

دیگــر وزیــری کــه ســاکت نمانــده اســت، وزیر راهوشهرســازی اســت؛ عباس آخوندی در جدیدترین موضعگیــری خود دربــاره انتخابات پیــشرو با انتقاد از شــعارها و وعدههایــی که مســائل بســیار پیچیده اقتصادی را سادهسازی میکنند، از ظهور و قدرتگرفتن پوپولیســم جدید در انتخابات 1396 خبر داده است. او در یادداشت جدید خود گفته همانطور که پیش از این هم مشخص بود، انتخابات فعلی صحنه نبرد گمراهی با آگاهی اســت. اینکه برنامههای تبلیغاتی نامزدهای انتخابــات ریاســتجمهوری آشــکار شــده، بهخوبی صحت این پیشبینی را نمایان میکند.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.