ت ع قللیدیینی دترنکماانیو شدریگافنتهگو با ق«اشلریق »‬ ب‪4 ادرصفدداربزر ابر96در والصاد را ب سررتسرییکردت

Shargh - - اقتصاد -

مهتاب قلــیزاده: میگوید: قالیبــاف نماینده جریانی اســت که به اصولگرا معروف شده اســت و باید دید خود این جریان و افراد منتســب به آن تــا چه اندازه در شــکلگیری فاصلــه طبقاتی نقش بــازی کردهاند. اگر اینها بررســی شــود، روشن اســت که محمدباقر قالیباف نمیتواند نماینده قشر بهاصطلاح آسیبپذیر باشــد. علی دینیترکمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانــی، در گفتوگویی با شرق ، شــعارهای اقتصادی شهردار تهران را که یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری است،بررســی کرده است. به گمان او اگر ما ســرمایه موجود در مستغلات را بهعنوان یکــی از منابع درآمدی و ثروتی مهم در نظر بگیریم که باعث بروز نابرابریهای بسیاربســیار شدید شــده اســت، در اینحال میتوانیم بگوییم شهرداری تهران و برخی دیگر از نهادها با عملکرد اشتباه خودشان باعث شدند که قیمت مستغلات به شکل سرسامآوری افزایــش پیدا کند. در این وضــع بهقطع آقای قالیباف نقش داشته است؛ یعنی آنچه باعث شده، توزیع ثروت نابرابر شود، در درجه نخست مستغلات است.

آقای قالیباف در شعارهای انتخاباتیاش از حضور چهار درصد طبقات بالایی که بیشترین ثروت ایران را در اختیار دارند، مقابل 96 درصد قشر ضعیف سخن گفته اســت؛ پرسش نخست این اســت که جامعه آماری آقای قالیباف چیســت؟ این عــدد را از کجا آورده اســت؟ اصلا آماری درباره این وجود دارد که ایران چهار درصد ثروتمند دارد و 96 درصد فقیر؟

نخستین نکته این است که این سخنان اقتباسی است از شــعار معروف یک درصد برابر ۹۹ درصد در جنبش والاســتریت. همینطور میتوان گفت برداشــتی است از ســخن توماس پیکتی کــه در کتاب ســرمایه در قرن بیســتویکم انجام داده اســت. او هم سهم یک درصد بالاییها را در گذر زمان بررسی کرد منتها آقای قالیباف برای آنکه نشــان دهد نوآوری هم دارد، یک درصد، ۹۹ درصد را بــه چهار درصد ۹۶ درصد تغییر داده اســت. خب؛ طبیعی است که هیچ مبنای آماری تحلیلی ندارد؛ چراکــه مقدمه و لازمه این نوع آماردهی، انجام کارهای آماری اســت. روشــن اســت این جمات تنها برای این انتخاب شده که تکراری نباشد؛ درواقع نکته مهم از نظر جامعهشــناختی و با تحلیل جامعهشناسانه یک جریان سیاسی این اســت که خواهناخواه مشــخص است این شــعار آقای قالیباف تحتتأثیر جریان آمریکایی است و تنها بسیاربسیار ناشیانه سعی کرده رد گم کند.

پس شما معتقدید که اصلا آماری دراینباره وجود ندارد و این شعار کاملا «مندرآوردی» است؟

در مقیاس جهانی معمولا نســبت یک درصد به ۹۹ درصد یا ۱۰ نســبت به ۹۰ درصد مطرح میشود؛ گاهی هم نســبت ۱۰ درصد بالایی به ۱۰ درصد پایینی بررسی میشود.

بهطور مشخص پرسش من درباره ایران است.

ببینیــد؛ در مطالعــات جهانی، هرگز نســبت چهار به ۹۶ بررســی و مطرح نشــده اســت. درواقع این یک موضوع مندرآوردی اســت. نکته دوم هم به پرســش شــما بازمیگردد که آیا اطاعات دقیقی درباره این رقم وجود دارد؟ آقای قالیباف یا درواقع تیمش باید پاســخ دهند که با چه جامعه آماری اي به این رقم رسیدهاند؟ در این جامعه کل مردم ایران بررســی شــدهاند؟ روش تحقیقشان چه بوده است؟ و پرسشهایی از این دست. خب؛ آیا اطاعات و آماری وجود دارد که نهادها و افراد خاص به آن دسترسی داشته باشند؟ هرچند به گمان من بسیاربسیار بعید است که اطاعاتی وجود داشته باشد و اگر هم اطاعاتی وجود داشته باشد، در آمارهای رسمی که عمومــا در آمارها و مطالعات بودجــه خانوار ارائه میشود، نســبت ثروت و دارایی ۱۰ درصد بالایی نسبت به ۱۰ درصد پایینی، بررســی و ارزیابی میشــود. آن هم به گمان من در کشــور اطاعات دقیقی دراینباره وجود ندارد. نکته دیگر این اســت که اگــر چنین آماری وجود داشت، خود دولت از آن برای حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانههای نقدی بهره میجست؛ چرا باید کار شناســایی را آغاز میکرد؟ درواقع شناسایی دقیق وسع خانوارها مستلزم این اســت که منابع درآمدی مختلف خانوارها به شکل دقیق رصد شود.

آیا این اتفاق رخ میدهد؟

خیــر، در اینکه این اتفاق رخ نمیدهد و آمار خاصی هم وجود ندارد، شــکی نیســت. تردید نیست که چنین چیزی وجود نــدارد و خود آقای قالیبــاف هم رونمایی نمیکند کــه چنین آماری را از کجا آورده اســت؛ منتها نگاهش این بــوده که یك فضای همدلــی و همراهی اجتماعــی برای خودش ایجاد کنــد. او با تأکید بر اینکه من دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستم و میخواهم توزیع درآمد و ثروت را عادلانهتر کنم، شعاری داده که بن و پایه علمی ندارد. اینکه اینها مبنای آماری دقیقی دارد یا نه، معلوم است که ندارد.

خب؛ چرا او وارد این بحث شده است؟

خب مشخص است؛ برای اینکه گروههای اجتماعی را که به موضوع نابرابری حســاساند هدفگیری کرده است.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.