قالیباف، راننده ماشین «4درصدساز»

معاون وزیر کار در گفتوگو با «شرق» ادعاي شهردار تهران را بررسي کرد

Shargh - - اقتصاد -

شــکوفه حبیــبزاده: قالیباف در اولین مناظره شــش کاندیداي دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوري، جامعــه را دو تکه کرد. او از 96 درصــد و چهاردرصدي گفت که البته غیرکارشناســيبودن آن، صداي بسیاري از کارشناســان را درآورد. طنز ماجــرا آن بود که مردم هم واکنشهاي مشــابهي داشــتند. در یکي از تصاویر منتشرشده، مردي کارخانهدار پشت ماشین خود کاغذي را چسبانده بود که ميگفت : 20 سال است کارخانهدارم، « اما از چهاردرصد نیســتم . اینکه این 96 و چهار درصد از » کجا آمده، هنوز معلوم نیست؛ زیرا هیچ آماري آن را تأیید نميکند. حجتالله میرزایي، معاون امور اقتصادي وزیر کار در گفتوگو با شــرق از بياســاسبودن این شعار « » ميگوید و بيتناسبي این شعار با هویت آقاي نابرابري. به گفته او، این شعار، تقلیدي ناشیانه از 99 و یك درصد در رقابتهاي آمریکاســت. میرزایي ميگوید، شهردار تهران سالهاســت روند فقیرزدایي را در تهران در پیش گرفته و خود در عمل موتور پرقدرت چهار درصدســاز « » را مدیریت کرده است؛ بنابراین تناسبي بین آنچه شعار ميدهد با عملکرد ثبتشــده او وجود ندارد. به گفته او: ایشان از محلههاي فقیرنشــین، تصور زبالهدان شهر را « دارد و به همین دلیل گروههاي تهنشینشده در لایههاي پایین اجتماعي را به این سمت رانده و هیچ نوع خدماتي در این محلهها به مردم ارائه نشــده اســت . این تمام » ماجرا نبود. میرزایي از هجوم بزرگ گازانبري به ســاکنان فقیر محله هرندي خبر ميدهد که از اســاس، قالیباف را به حامیان چهاردرصدي در شهر و نه 96درصدي ادعایي او، پیوند ميدهد.

تقســیمبندي آقاي قالیباف به چهار درصد و 96 درصد مردم از کجا ناشي ميشود؟

به نظر میرســد شــعار ۹۶ درصد ایشــان برآمده از مشاوران برندســازی تجاری و تقلید بیاساسی از شعار سندیکاهاي چپ در رقابتهای آمریکاست. هیچ آماري تأییــد نميکند که شــکاف ۹۶ و چهاردرصــدي داریم. دو مســئله وجــود دارد؛ اول اینکه این تقســیمبنديها باید مبنایي واقعي داشته باشــد و از شواهدی حداقلي تبعیــت کنــد. دوم اینکه تناســبي بین شــعاردهنده یا سخنگوي چنین رویکردي با این شعار وجود داشته باشد که هیچکدام از اینها نیســت. به نظر ميرســد اقدام این کاندیدای ریاســتجمهوري، کپيبرداري خیلي طنزآلود از شــعار جنبش ۹۹درصدي والاســتریت است. نه در کشور ما آن ســطح از نابرابري به گواه شاخصها وجود دارد و نه آقاي قالیباف تناســبي با این شعار دارد. اگرچه جامعهاي هســتیم که بــه دلایل متعددي بــا نرخي از نابرابري در گذشــته همواره مواجه بودهایم، اما نابرابري آنقدر فاحش نیست که مبناي چنین شعاري قرار بگیرد. به گواه همه محاســبات انجامشــده در سالهاي اخیر بهویــژه در دوره دولت یازدهم، شــاخصهاي نابرابري کاهش پیدا کرده اســت. ضمن اینکــه دولت یازدهم با چند اقدام اساســي و مهم در عمــل، کاهش نابرابري را در دســتور کار قرار داده که مهمترین آنها کاهش تورم و ارتقاي سیاستهاي حمایتي است. تورم ۴۰درصدي به منزله مالیات بزرگي است که گروههاي فقیر به ثروتمندان پرداخت ميکردند. اگر دولت یازدهم شــعار حمایت از این گروهها را بدهد، کاما تناسب دارد؛ چون در عمل هم دستکم دو سیاســت مهم یعني سیاستهاي حمایتي مؤثر براي حمایت از گروههاي پایین درآمدي را در دستور کار خود قرار داده است.

اینکه نميتوانیم به حذف اقشار ثروتمند جامعه در زمینــه دریافت یارانــه اقدام کنیم هــم به نبود آمارهاي دقیق از اقشار مختلف برميگردد؟

بله، همینطور اســت. نه آمار اقشار ثروتمند وجود دارد؛ چــون بخــش مهــم داراییهــا و فعالیتهــای اقتصادی گروههای ثروتمند غیرشفاف و مبهم و بخشی نیز ناقص و غیرقابل اســتناد اســت و نه آمار گروههاي مســتحق دریافت یارانه وجــود دارد و نميدانیم مبناي دادههاي آقاي قالیباف کجاست.

با نگاهي به عملکرد آقاي قالیباف، پایبندي او به چنین ادعایي را ميتوان رصد کرد؟

عملکرد ایشان در تهران تولید و تقویت و فربهسازی همان گروه چهاردرصدی بهشــدت نابرابريساز بوده. با اقدامات ایشان در ۱۲ سال گذشته تهران به شهر ضدفقیر و پرهزینه تبدیل شده؛ نتیجه آن روند فزاینده فقیرزدایي از شــهر بوده و امروز گروههای فقیر در تهران نميتوانند زندگي کننــد. فقیرزدایي به جــاي فقرزدایي، محصول عملکرد ایشان بوده. یکي از ســازوکارهای نابرابریساز و فقیرزداي آنها، تأمین مالي ۸۰درصدي شــهر از طریق فروش تراکم اســت. شــهردار تهــران در عمل، موتور پرقدرت چهار درصدســاز را در گذشته مدیریت کرده و از میان هشــت میلیون جمعیت، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر ســازنده با دریافت پروانه ساختوساز تأمین مالی شهر را برعهده داشــته و هزینه آن را به شــهروندان تحمیل کردهانــد. تنهــا در دوره ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۸۰ میلیون مترمربع پروانه ســاختمانی صادر شده است. در موج بزرگ تراکمفروشــي، زمین و آسمان و چشمانداز و هویت شهر را به آنان فروخته و آنها را بر زندگی و جان و روان مردم مسلط کرده است.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.