مأموريت نظامی دستگاه ديپلماسي

ظريف با مقامات ارشد پاكستان ديدار كرد

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق: یک هفته بعد از وقوع حادثه تروریســتی میرجاوه، وزیر خارجه ایران راهی پاکســتان شــد تــا هم مراتب اعتراض به ایــن حادثه را به گوش میزبان همجوار برســاند و هم رونــد پیگیری این حادثه را بررســی کند. ظریف در این سفر یکروزه با نوازشریف نخستوزیر، وزیر کشور، وزیر خارجه و رئیــس مجلــس نمایندگان این کشــور ملاقات کرد تــا راههای امنســازی مرز مشــترک ایران و پاکســتان و مواجهه با تروریستها در این منطقه را بررســی کنند. چهارشنبه گذشته حمله گروهی تروریســت به پاســگاه مرزی در منطقه میرجاوه، موجب کشتهشــدن 1۲ مرزبان شد و تروریستها، یک مرزبــان را که از ناحیه پا مجروح شــده بود، بــه گــروگان بردهانــد. محمدجــواد ظریف ظهر روز گذشــته در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی، نظامی و امنیتی وارد اسلامآباد شد. هیئت همراه او سردار «غلامرضا محرابی»، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سردار «قاسم رضایی»، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســلامی ، «محمدحســین ذوالفقاری ،» معــاون امنیتــی وزارت کشــور و «علیاوســط هاشــمی »، استاندار سیستانوبلوچســتان، بودند. مقامات پاکستانی در این دیدار ضمن اظهار تأسف و مراتب همدردی، از آمادگی پاکســتان برای حل مشکلات مرزی سخن گفتند. حوادث تروریستی که منجر به واردشدن آســیب یا شهادت مرزبانان در منطقه مرزی ایران و پاکســتان شدهاند، کمتعداد نبوده اســت. در بیشــتر این حوادث نیــز علاوه بر شــهادت تعدادی مرزبــان، یک یــا دو مرزبان به اسارت برده میشــود تا ایران را مجبور به مذاکره کنند. این در حالی اســت که جمهوری اســلامی اعتقادی به مذاکره با تروریســتها ندارد و معتقد است پاکستان باید امنیت مرزهایش را تأمین کند. این ســفر نیز در راســتای همین سیاســت انجام گرفت.

دیدار با نخستوزیر

وزیر امــور خارجه و هیئت عالیرتبه سیاســی، نظامــی و امنیتــی همــراه وی، روز گذشــته بــا نخســتوزیر پاکســتان دیدار کردند. در این ملاقات بر ضرورت حلوفصل مســائل مرزی بین دو کشور تأکید شــد. به گزارش ایرنا، دو طرف در این ملاقات ضمــن گفتوگو درباره حادثه تروریســتی اخیر در نزدیکی مرز ایران در پاکستان، بر ضرورت جلوگیری از تکرار اینگونه مسائل و مشکلات در مرزهای بین دو کشــور تأکید کردند. به دنبال حادثه تروریســتی میرجاوه، حسن روحانی در نامهای به نوازشریف، به تلاش ایران برای ایجاد امنیت در مرزهای مشــترک با پاکستان اشاره و از تأثیر اینگونه حوادث بر رابطه برادرانه و دوستانه دو کشور ابراز نگرانی کرد.

حلوفصل مسائل در سطوح سیاسی و نظامی

همچنین وزیر خارجه با وزیر کشــور پاکســتان ملاقات کرد. وزیر کشــور پاکستان در این دیدار تأکید کرد: آمادگی داریم در ســطوح سیاســی، نظامی و تمام مقامات و مسئولان محلی، مشکلات و مسائل موجود میان دو کشور را حلوفصل کنیم.

«چودری نثار علیخان» ضمن تســلیت و ابراز همدری بــا دولت و ملت ایران بهخاطر شــهادت مرزبانهــای کشــورمان، گفــت: از ایــن ملاقــات میخواهیم این پیام را به دنیا مخابره کنیم که ایران و پاکســتان همواره در کنار یکدیگر خواهند ماند و مشکلات را با همکاری با یکدیگر حل خواهند کرد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.