دبیرکل سا مزمانطملبلوخواعهاانتپایانداددنر بهرو عسرزکوابیزناآمهدر زنگاارادنیجهانشد

Shargh - - جهان -

دولتمــردان سرتاســر دنیا مشــغول خفهکردن صدای کســانی هســتند که کلمات آنها چالشــی اســت برای قدرت دولتمردان. اما روز گذشــته روز جهانــی آزادی مطبوعات بود تا به این بهانه یکبار دیگر بر اصول اساسی آزادی بیان، دفاع از استقلال رسانهها، تشویق و توســعه طرحهایی در حمایت از آزادی مطبوعــات سراســر جهان تأکید شــود و ادای احترامی باشــد به همــه روزنامهنگارانی که در این راه به حبس افتادهانــد، به تبعیدی اجباری تــن دادهاند یا جــان خود را در راه اطلاعرســانی و افشاگری از دســت دادهاند. روزی به نام روز آزادی مطبوعات در تقویمها ثبت شدهاســت اما همچنان صدها روزنامهنــگار در زندانها به ســر میبرند و گروهی از اهالی رســانه هم بهواسطه همدستی با دولتها و نظامها در این عرصه یکهتازی میکنند.

انتقاد از تهدید رسانههای منتقد

روز گذشــته و همزمان بــا روز آزادی مطبوعات ســازمان ملل متحــد تهدید رســانههای منتقد در ســطح جهان را مــورد انتقــاد قــرار داد. «آنتونیو گوترش»، دبیرکل ســازمان ملل، دولتهای جهان را فراخواند تا از رســانههای آزاد حمایت کرده و به سرکوب آنها پایان دهند. گوترش گفت این امر برای برخورد با رونــد فزاینده اطلاعــات غلط در جهان ضروری اســت. گوترش در توییتر نوشــت: «من در کنار روزنامهنگارانی که تحت فشــارند ایســتادهام و خواهــان پایــاندادن به ســرکوب آنها هســتم. مطبوعات آزاد پیشــرفت صلــح و عدالت را برای همه به ارمغان میآورند». «دیوید کی»، گزارشــگر ویژه آزادی بیان ســازمان ملل، هم گفت: «بسیاری از رؤســای دولتهــا روزنامهنــگاران را به چشــم دشــمن و خبرنگاران را به چشم شــرور میبینند.» «آنتونیو تایانی»، رئیس پارلمان اروپا، نیز بهمناسبت روز جهانــی آزادی مطبوعــات در بروکســل گفت دموکراســی واقعی بــدون آزادی رســانهها وجود ندارد. تایانــی افزود درحالحاضــر روزنامهنگاران نهتنهــا در حکومتهــای اقتدارگــرا، بلکــه در کشــورهایی که بهعنــوان کشــورهای دموکراتیک شناخته میشوند نیز زیر فشــارند. مجمع عمومی ســازمان ملل در سال 1۹۹3 روز ســوم ماه می هر ســال را بهعنوان «روز جهانــی آزادی مطبوعات» اعلام کرد. این تصمیم از قطعنامه همایش یونسکو در ســال 1۹۹1 با عنوان «ارتقــای آزادی مطبوعات در دنیا» که در آن رسانههای آزاد، فراگیر و مستقل یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک معرفی شده، نشئت گرفت.

ترکیه در صدر سرکوب

همزمــان بســیاری از فعــالان رســانهای و حقوقبشــری از سیاستهای ســرکوبگرانه دولت ترکیه انتقاد کردند و سازمان عفو بینالملل هم در بیانیهای از فشار و سرکوب دولت ترکیه انتقاد کرد و خواهان آزادی روزنامهنگاران در بند این کشور شد. به گفته عفو بینالملــل، درحالحاضر در هیچیک از کشــورهای جهان به اندازه ترکیــه روزنامهنگار زندانی وجود ندارد و مطبوعات آزاد در این کشــور تا حد زیادی در محاقاند. به گزارش این ســازمان، از زمان کودتای نافرجام 15 جولای 201۶ دستکم 15۶ دفتر رسانه بسته شــدهاند و دوهزارو 500 نفر از روزنامهنــگاران و دســتاندرکاران رســانهها در ترکیــه کار خود را از دســت دادهاند. برایناســاس پس از کودتا 120 روزنامهنگار بازداشــت شــدهاند که بســیاری از آنهــا همچنان بــدون محاکمه در زندان بهســر میبرنــد؛ روزنامهنــگاران زندانی از محاکمههای عادلانــه محروماند. بر گفتوگوهای آنها با وکلایشــان نظارت میشــود یا سخنان آنها ضبط میشود. عفو بینالملل با بیان اینکه یکسوم دســتاندرکاران رســانههای جهان کــه در زندان بهســر میبرند در ترکیه هســتند، خواســتار آزادی هرچه سریعتر روزنامهنگاران بازداشتشده در این کشور شده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشــر روزنامهنگاری مســتقل در ترکیه در آســتانه نابودی اســت. ترس از زندانیشــدن کاملا آشکار اســت و در ســتونهای روزنامههــا و میزگردهای رادیــو - تلویزیونــی دیدگاههای انتقــادی یا نادر یا بســیار ملایم شــدهاند. یکی از نمونههای بیشمار روزنامهنــگاران زندانی در ترکیــه خبرنگار آلمانی ترکتبار، «دنیز یوجل» اســت. ایــن روزنامهنگار از فوریــه 2017 تاکنون در ترکیه زندانی اســت. او که گزارشگر «دیولت» است، به اتهام تبلیغ تروریستی و فراخوان به قیام زندانی شــده است؛ اتهاماتی که مأموران تاکنون برای اثبات آنها هیچ مدرک و دلیلی ارائه نکردهاند. باوجود اعتراضات گســترده آلمان، اردوغان گفت یوجل را هرگز آزاد نخواهد کرد. عفو بینالملل همچنین به دشــواری کار روزنامهنگاری در بنگلادش اشاره کرده و گفت مقامات بنگلادشی از روزنامهنــگاران و وبلاگنویســان این کشــور در برابر گروههای مســلح تنــدرو محافظت نمیکنند. در بنــگلادش شــمار زیــادی از روزنامهنــگاران و وبلاگنویسان به وســیله گروههای تندرو اسلامگرا کشــته شــدهاند بااینحــال، کســانی که مســئول ایــن جنایتهــا بودهاند مجازات نشــدهاند و حتی مقامات بنگلادشــی قربانیان ایــن حملات را مروج خشــونت دانســتهاند. افزون بر ایــن در بنگلادش قوانیــن ســرکوبگرانهای وجــود دارد کــه دولت براســاس آنها به صداهای منتقــد اتهامات جنایی میبندد. گزارشــگران بدون مرز نیز معتقدند آزادی اطلاعرســانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است. روز جهانی آزادی مطبوعات درواقع فرصتی اســت برای یــادآوری لــزوم آزادی بیان بــه افکار عمومی؛ لزوم برقــراری مطبوعاتی آزاد، مســتقل که بــرای عدالت و برابری و صلــح تلاش میکنند نه برای پیشــبرد برنامهها و رویکردهای خطرناک و غیردموکراتیک نظامهای سلطه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.