گرمايش جهانی، میراث ما برای آيندگان

ما و تغییرات اقلیمی

Shargh - - عل -

مینــو زمانی: عبارت تغییــر اقلیم برای بســیاری از مردم ترکیبی آشناست. هریک از ما در سالهای اخیر، بارها و بارها این عبارت را شــنیدهایم؛ اما معنای واقعی آن چیســت؟ همان گرمشدن زمین اســت یا پدیدهای متفاوت از آن؟ واقعیت است یا ابزاری برای سیاســتمداران دنیا و کشــورهای غنی برای جلوگیری از پیشــرفت کشورهای درحالتوســعه؟ آیا تغییر اقلیم مسئلهای اســت جدی که شــهروندان باید به عواقب آن فکر کنند و برای مواجهه بــا آن تصمیم بگیرند یا بهانهای اســت برای برگزاری اجلاسها و گردهماییهاي مدیران و دولتها.

از ســال 1880 تــا همین دو ماه پیــش، میانگین دمای زمین 0.95 افزایش یافته است. این میزان افزایش، شامل دمای سطح اقیانوسها نیز میشــود. دقت کنیم که میانگیــن دما افزایش یافته اســت؛ بنابراین، افزایش دمای ســطح خشکی و همچنین مناطق قطبی شــامل یخهای قطب شــمال و بخشی از مناطق قطب جنوب، بیشــتر از این مقدار است. یک درجه ممکن است از نظر بسیاری از مردم ناچیز به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که این افزایش یکدرجهای میانگین، ســبب شــروع آبشــدن یخهای قطبی و بالاآمدن سطح اقیانوسها شده است.

بسیاری از دانشــمندان علت این افزایش دما را انتشار گازهای گلخانــهای میدانند که با ظهور تکنولــوژی و ورود آن به زندگی انســانها و همزمان با انقلاب صنعتی، افزایش یافته اســت. این گازها در جو، همچون پتو برای زمین عمل کرده و با جذب بیشــتر تابش خورشید، سبب گرمشدن زمین میشوند. چنانچه روند انتشار گازهای گلخانهای با همین ســرعت ادامه یابد، پیشبینی میشود میانگیــن دمای زمین میتواند تا 4.48 درجه ســانتیگراد افزایش یابد که در این صورت، با افزایش ناآرامیهای سیاســی-اجتماعی، پدیده مهاجرتهای وسیع و پناهندگیهای ناشی از تغییر اقلیم، منقرضشدن بسیاری از گونههای جانوری و گیاهی، کمبود غذا و بهطور کلی غیرقابل سکونتشــدن بســیاری از مناطق زمین مواجه خواهیم شــد. گرمشدن زمین سبب میشــود اقلیم در مقیاس جهانی و منطقهای تغییر کند.

پژوهشهــای فراوانی در بســیاری از مراکز دانشــگاهی و تحقیقاتی دنیا روی ساخت مدلهای پیشبینی این تغییرات در مقیاسهای مختلف در حال انجام است. بسیاری از مردم دنیا، در دهه اخیر تغییر چشمگیر اقلیم را مشاهده و تجربه کردهاند. مواجهــه با بارشهــا و طوفانهای باشــدت بیشــتر، افزایش تعداد و همچنین شــدت ســیلها، افزایش مدت زمان و شدت خشکســالیها و افزایش سرعت بیابانزایی در بعضی مناطق، مسائلی است که ســاکنان زمین بیشتر از گذشــته با آن مواجه هستند و باید منتظر وقوع بیشتر آنها در آینده باشند.

ازهمیــنرو، در دو دهه اخیر تلاشهای بســیاری در ســطح بینالمللی صورت گرفته اســت تا دولتهای همه کشــورهای دنیا، بهطور یکپارچه و هماهنگ، به یک توافق جامع و الزامآور برای کاهــش گازهای گلخانهای دســت پیدا کننــد. این امر با توجه به تفاوتهای موقعیت کشورها و اولویتهای آنها، ساده نیســت و به همین دلیل است که با وجود مثبتبودن نشستها و مذاکــرات، هنــوز هیــچ توافق جــدی و الــزامآوري صورت نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.