ضرورت آمادگی همیشگی

Shargh - - عل - منیژه قهرودیتالی استاد دانشگاه شهید بهشتی

ایران کشوری کوهستانی است، معنایش این است که رودخانهها از کوهستانها جریان مییابند و دامنههای پرشیب بخشی از مساحت ایران را در بر گرفتهاند. ایران کشــوری است که در آخرین دوره سرد کوآترنری، کوهســتانهایش قلمرو یخچالها و دشتهایش قلمرو بارانهای شــدید بوده اســت، معنایش این اســت کــه دامنهها و دشــتهای پر از رســوب منفصل دارد که رواناب را مسلح میکند و قدرت ســیلاب را چند برابر میکند. ایران از نظــر اقلیمی در قلمرو خشک و نیمهخشک قرار دارد. معنایش این است که رژیم بارندگی آن نامنظم اســت و بارانهای شــدید و کوتاهمدت دارد. ترکیب این عوامل پیامرســان این اســت که احتمال رخداد ســیل در همهجا و همه روزهای یک ســال وجود دارد. کلانشــهرهای ایران، شهرهای متوسط، روســتاها و سازههای ایران بر چنین بستری ساخته شدهاند. مدیریت و مهندسی ســیل در ایران معنایش کاهش خسارت ناشی از رخداد ســیلاب اســت. دخالت مدیران، مهندســان و مسئولان در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.