مروري کوتاه بر پیامدهای گرمایش جهانی

Shargh - - لم -

زمین تب دارد

فاطمه کاظمی: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ســالهای اخیر در رسانهها بسیار مطرح میشــود، موضوع گرمایش جهانی و تأثیر آن بــر تغییر اقلیم اســت. در پاســخ میتوان گفت وقتــی به روند تغییــرات آبوهوایی نگاه میکنیم، میبینیم که شــیب یا جهت این تغییرات دمایی در 50 ســال اخیر به ســمت افزایــش دما، کاهش بارش، ذوبشــدن کوههای یخی و بالاآمدن ســطح آب دریاست که نشانههای گرمایش جهانی است. پس ما چهار شاهد برای گرمایش جهانی داریم. در نظر داشــته باشــیم که گرمایــش جهانی فقط به معنای افزایش دما نیســت، بلکه همراه بــا افزایش دما، پیامدهای دیگری هم دارد. شواهد مختلفی که سازمانهای بینالمللی بررسی کردند، نشــان میدهد که این تغییرات هماهنگ و ســازگار اســت با افزایش غلظت گاز گلخانهای کربندیاکســید )CO2) در جو زمین. به بیان دیگر این گرمایش، ناشــی از توسعه صنعتی و تولید بیرویه گازهای گلخانهای است. فعالیتهای صنعتی انسان باعث افزایش گازهای گلخانهای در جو زمین شــده و این گازهای گلخانهای، باعث گرمایش زمین شده و در نهایت هم گرمایش جهانی باعث بروز چنین تغییراتی شــده است. بر اساس بیانیه ســازمان هواشناسی جهانی، تغییر اقلیم موجب افزایش شــدت و تعداد دفعات وقوع پدیدههای حدی جوی و اقلیمی شــده است. دقت کنیم که گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب افزایش شــدت و تعداد دفعات وقوع پدیدههای حدی جوی و اقلیمی شــده اســت، نهاینکه این پدیدهها را به وجود آورده باشد. این اطلاعات نشان میدهد که جامعه بشری، در مقابل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، آسیبپذیر است و مخاطراتی که بشر را تهدید میکند، در حال افزایش است. وضعیت اقلیمی یک منطقه خاص، نوســانهایی دارد؛ یعنی یک ســال کم باران میبارد، دوسال زیاد میبارد و باز هم دو ســال کم میبارد، اما وقتی متوسط 50 سال را نگاه میکنیم، میبینیم میزان بارش ما در 50 ســال گذشــته تغییر قابلتوجهی ندارد؛ یعنی با آنکه یک ســال پربارش بود و یک ســال کمبارش، ولی درمجموع تغییر قابلملاحظهای نداشته است. همین موضوع را در مورد نوســانهای دمای زمین نیز میتوان مطرح کرد. به بیان دیگر نوســانهای دما، باعث تغییر در متوسط دما نمیشود، اما در تغییر اقلیم، خط متوســط دما یک شــیب ملایم به سمت بالا دارد؛ یعنی وقتی به متوسط دما در 50 سال اخیر نگاه کنیم، میبینیم حدود یک درجه افزایش داشــته اســت. این افزایش دما که همان گرمایش جهانی اســت، دیگر برگشتپذیر نیســت. هیئت بیندولتی تغییرات آبوهوایی IPCC() میگوید تغییرات جوی که در سراســر جهان مشاهده میشود، به احتمال بسیار زیاد ناشی از عواملی است که بشــر در آنها دســت دارد. آکادمی ملی علوم آمریکا نیز فعالیت انسانها و تولید گازهای گلخانهای را علت اصلی این پدیده معرفی میکند. دانشمندان با استفاده از دادههای جمعآوریشده از گیاهان، یخچالها و دیگــر نمونهها به این نتیجه رســیدند که فعالیتهای انســانی بر آبوهوا تأثیر میگذارد. خوشــبختانه نگرانیهای زیادی در این مورد در میان ســران کشــورهای جهان به وجود آمده است. بســیاری از دانشمندان معتقدند که بازگشــت به گذشته امکانپذیر نیســت و نمیتوان انواع خاصی از تخریب مثل یخهای ذوبشــده قطبــی را بازگرداند، اما عدهای اعتقاد دارند که این ســیاره میتواند این زخم را نیز التیام بخشــد، اگرچه برای این کار زمان لازم اســت. درواقع برای ازبینبردن این میزان گســترده از گازهای گلخانهای که از ســوی انســان به جو وارد شده است، صدها و شــاید هزارانسال زمان لازم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.