ی در برابر سیلاب در ايران

Shargh - - لم -

محیط، بدون درنظرگرفتن احتمال این رخداد، فاجعه به همراه دارد و متهم به ســوءمدیریت خواهند شــد. اگر به تاریخچه سیلابهای ایران توجه شود، این نتیجه به دست میآید که علت ایجاد هر سیل با دیگری متفاوت بوده است. گاهی دلایل واقعی قابل تبیین نیستند و از آن بهعنوان پدیده نادر یاد میشود. اما یک حقیقت در تاریخچه ســیلهای نه ایران، بلکه جهان نهفته است، اینکه «با هر مدیریت و در هر شــرایطی تکرارپذیر است». در تکرار این پدیده توجه به موارد زیر میتواند راهگشا باشد: - بخش مهمی از علل سیل ایران در اقلیم گذشته ایران نهفته است. - ایــران با پدیده ســیلابهای ناگهانی و طغیــان رودخانه از قدیم تاکنون هم در شهرها و هم در خارج شهر مواجه بوده است. - مشکلات ناشی از دخالت انسان و سوءمدیریت در سیلاب ناگهانی در کلانشهرها صادق است. - در شهرهای متوسط و کوچک حفظ حریم رودخانه مهم است. - کاهش صدمات ناشــی از سیلاب با دوریگزیدن از مسیر سیلاب تا حدودی عملی است. - توجه به بیمه سیلاب در کلانشهرها ضروری است. - آمادگی همیشگی در برابر سیلاب در ایران ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.