جدول2814 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

1- نوشــیدنی دلچســب تابســتانی- آشفتگی و پریشــانی ۲- درختــی بــا برگهــای پنجهایمدخــل- بزرگترین ســد خاکی رُســی خاورمیانه ۳- ماشیننویســی- شــاعران- شــجاع و جنگجو ۴- فرورفتــن خورشــید در افق- تابنــاک- درخور و مناســب ۵- عــرب میگویــد: بگــو- تاریک- از حوزههــای مهــم ورزش زمســتانی در ارتفاعــات البرز- رمق پایانی ۶- جامه صافکن- چشــم- رود خراسانشــمالی 7- پایتخت نیجر- نوعی شیرینی شــکاتی- تولهسگ شکاری ۸ – ســتاره فرانسوی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید ۹- مزرعه آخرت استنزاع- صاحب ذوق 1۰- شــعله آتش- نوعی خط قدیمــی- کلمه پرســش 11- رودی در فرانســهپهلوان تورانی شــاهنامه- تارمی- اســتفراغ 1۲- اراده- داخــل شــدن- مایع نشاســته 1۳- بندری در اســتان بوشــهر- زیلوباف- غذایی از گوشــت ران گوســاله 1۴- مهربانی- خبرگــزاری کار ایرانضرورت 1۵- نظریه- کمنظیر و عالی.

افقی: عمودی:

1- تکیهگاه دو تکه محورهای گردنده- فاقد جای ثابت برای کسبوکار ۲- نهفتگی- سدی در تهران بر روی رودخانه جاجرود- مرطوب ۳- افســوسادویهای با عطر و طعم دلپذیر- نوعی اسپری برای حفظ حالت موی ســر ۴- گزارش- همســرگزیدهخطــی در دایره ۵- دســتگاه نمایش فیلم- خدای موسی )ع( ۶- از شاخههای تخصصی پزشکی- به

زور کسی را به کاری واداشتن- اشاره به دور 7- آیین پیامبران- برای محافظت از ســوز و سرما به پیشانی میبندند- ســواری بر پشت ۸- آماسیدگی- از جزایر خلیجفــارس بــا معادن ســرب و نمــک- به حالت خمیده ۹- علم و آگاهی- شــهر سوســیس آلمانالفت 1۰- حرف ندا- منسوب به یمن- باورهای پوچ

و بیاســاس 11- ریز نیست- برجستگی در استخوان 1۲- اصطاحــی در فوتبال- صفت هریک از آیههای قرآن- برادر حضرتموسی)ع( 1۳- نوشیدنی حرامجانور کیسهدار درختی استرالیا- لقبی در هندوستان 1۴- بــرادران- بیدین- توپ چوگان 1۵- شــهری در استان کرمان- پاککردن گلولای از قنات.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.