قالیباف راننده ماشین «4درصدساز»

Shargh - - ورزش -

میلیونهــا مترمربــع فضــاي ادامه از صفحه5

خالــي در جايجــاي شــهر فروخته شــده و جاي آن فضاهاي تجاري، مســکوني یا اداري بدون اســتفاده باقي مانده اســت. علاوه بر آنکه، میلیونها مترمربع هم تراکم ســیار دســت همان گروه چهاردرصدي وجــود دارد که خریدوفــروش ميکنند. تأمین مالــي 80درصدي از تراکمفروشــي، غیر از اینکه اساســا همه مجاري تنفسي شــهر را از بین برده و نظام شهرسازي بيقواره را به شهروندان تحمیل کرده، شهري بهشدت آلوده و غیرقابل زیســت را به شهروندان هدیه داده است. نتیجهاش نابرابريسازي بزرگ و شکلگیري گروهي بسیار ثروتمند است. در دورهاي که آقاي قالیباف همفکر و همراه نزدیك آقاي احمدينژاد رئیسجمهور بــود، با نرخ تورمي تا ۵00درصدي در حوزه مســکن، در شــهر تهران این نابرابريسازي را بهسرعت افزایش داد. اگر هم این نابرابري ‪96 4-‬ حقیقت داشــته باشد، ایشان در پایتخت راننده همان ماشــیني بودنــد که گروههاي چهاردرصدي را حمایت و تقویــت ميکرده و آنها را بر مسند حکمراني بر شهر تهران قرار ميداده است.

به فقیرزدایي در تهران اشاره کردید. حاشیهنشیني در تهران را شــاهد هستیم و بارها مشاهده کردیم که شهرداري به جمعآوري حاشیهها اقدام ميکرد. این اقدام شــهردار تهران در تناقص با حمایت ایشان از 96 درصد افراد جامعه که مدعي است براي حمایت از آنها، پا به عرصه انتخابات گذاشته، نیست؟

علاوه بر تراکمفروشــی بیحدوحساب که طرحهای مصوب شــهری را زیرپا گذاشــته و ازجمله در منطقه 22 تهران و اطراف دریاچه چیتگر مشــهود اســت، یک اقدام نابرابریســاز مهم، بهکارگیری حداکثری ماشین و فناوری سرمایهبر در خدمات عمرانی و خدمات شهری و زیباسازی و بیرونراندن کارگران از فرایند تولید خدمات و عمران شهری است. تقریبا همه خدمات و فعالیتهایي مانند رفتگری و نظافت شهر، جمعآوری زباله و خدمات عمرانی که در گذشــته از ســوي کارگران انجام میشد، در دوره ایشــان ماشینی شــد و کارگران جای خود را به ماشین دادند و درآمد هزاران کارگر به پیمانکاران صاحب سرمایه منتقل شد.

علاوه براین شــهرداري تهران دو، سه محله را براي راندن گروههاي فقیر به آن سمت اختصاص داده است. در واقــع گروههــاي بينوایي که در پایینترین ســطوح لایههاي اجتماعي تهنشــین شدهاند. از جمله در محله هرندي. عملکرد ١2ســاله ایشــان در این محله نشــان ميدهد حتي زبالههــاي مردم این منطقه را جمعآوري نميکننــد و اقدامات اولیه بدیهــي را که بلدیههاي ١00 سال پیش در شهر انجام ميدادند در این محلهها انجام نميدهند. به نظر ميرســد ایشان از این محلهها تصور زبالهدان شهر را دارد و به همین دلیل گروههاي تهنشین شده در لایههاي پایین اجتماعي را به این سمت رانده و هیچ نوع خدماتي در این محلهها به مردم ارائه نميدهد. در سال گذشته در اقدامي نمایشي به جاي اینکه سیاست فعال خدماترساني اجتماعي را اعمال کند با حمایت و همکاري بعضي نهادهــاي دیگر، هجوم بزرگ گازانبري را به ســاکنان فقیر آن محله انجــام داد و بخش بزرگي از آنها را مورد ضربوشــتم قرار داد و محل سکونتشان را تخریب کرد. البته بخشي از آنها معتادان پاركخوابي بودنــد که در محلــه زندگي ميکردند؛ امــا به هر حال شــهرونداني بودند که در این شهر زندگي ميکردند و با سیاســتهاي ایشــان به آن محله رانده شده بودند. در عوض با سیاستهاي شهرداري که ایشان پیگیري کرده، بالاترین سطح خدمت را با گرانکردن ارزش دارایيهاي گروههاي ثروتمند در مناطق خاص بهویژه در بالاي نوار ١400 شــهر تهران، بــه گروههاي ثروتمند کرده اســت. الگوي فعالیتهاي عمراني او هم همین را تأیید ميکند. یعني در فعالیتهاي عمراني هم انتخابهاي ایشــان، انتخــاب گروههاي خاص و صاحب ثروت بهجاي منافع همه شــهروندان اســت. بهطور مثال، پروژه پرهزینه و گرانقیمــت صدر یکي از آنهاســت که بهجاي تمرکز بر توسعه خطوط مترو که همه شهروندان ميتوانستند از آن اســتفاده کنند، در مناطق خاص اقدام به ساخت این پل شده و فعالیتهاي نمایشياي انجام داده است، که هم گروهها و ســاکنان خاصي از آن بهرهمند ميشوند و هم پیمانکاراني کــه کاملا متعلق به همان طبقه چهار درصدي هستند به طور غیرمستقیم از آن منتفع شدند.

شــکاف طبقاتي در دولت قبل، موجب نفرت از طبقه ثروتمند بین مردم شــد. به نظر ميرسد آقاي قالیبــاف روي همان نفرت ایجاد شــده کار ميکند و ميخواهد سوار بر آن موج بالا بیاید.

دقیقــا همینطور اســت. یك کپيبــرداري ناقص و ناشیانه و بسیار خندهدار است. اما اگر رئیس دولت قبلي ژست و رفتارها و پوشش و گویشی فریبنده و متناسب با چنین شعاری داشت؛ ایشان هیچ ویژگي مثبت و مؤثري که مورد پسند واقع شود هم ندارد. در واقع تلاشي بسیار ناکام است. دولت قبلي هم با شعار حمایت از گروههاي کمدرآمد و تأمین مســکن براي گروههــاي فقیر، غیر از اینکه پروژه مســکن مهر را براي تأمین منافع مشاوران و سازندگان رقم بزند و گروههاي فقیر بهرهاي از آن نبرند، تورمي ۵00درصدي را در شــهرهاي بــزرگ مثل تهران با همکاري و مشــارکت فعال شــهرداراني مانند آقاي قالیباف رقم زدند که نتیجهاش این شــد که دهكهاي درآمــدي پایین، یعنــي گروههاي کمدرآمد انتظارشــان براي خانهدارشــدن تا دو برابر افزایش پیدا کرد. بهطور مثال مطالعات طرح جامع نشــان ميدهد دوره انتظار براي خانهدار شــدن دهك اول از ۵9 ســال در سال 84 به ١20 سال در ســال 92 افزایش پیدا کرده است. یعني بهگوربردن آرزوي خانهدارشــدن براي دهكهاي پایین درآمــدي. در عین حال که شــعارهاي مردمفریب و این اغواگــري که ما براي گروههاي کمدرآمد تلاش ميکنیم هم وجود داشت. این اتفاق بســیار تلخ، دو بال داشت؛ یکــي دولت بود و یکي شــهرداري و هــر دو با هم این سرنوشت را براي کشور رقم زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.