دوقطبی خطرناک

Shargh - - صفحه اول - سيد ابوتراب فاضل

1. انتخابــات حــدود 15روز دیگر تمام میشــود و باید رئیسجمهــور منتخب مردم، بــا تمام تلاش و بهکارگیــری ظرفیــت مدیریتی کشــور، برنامههای ســازندگی ایــران را در همــه حوزههــا آغــاز کند. سیاستگذاری برای حرکت در مسیر توسعه ملی در جهان متحول، پرآشــوب و پیچیــده امروز کاری بس دشوار است و مسلما تدبیر و کیاست خاصی میطلبد. تجربه توسعه در دنیای مدرن نشان میدهد که بهجز گزارههــای اقتصادی بایــد در این فراینــد آموزههای هویتــی، معنوی و قومیتی را نیز بهکار گرفت تا بتوان به رشد پایدار رســید. این مهم در منطقه جغرافیایی که ما در آن زیســت میکنیم، بسیار مهمتر مینماید. تنوع قومی، نژادی، تضادهای مذهبی و تعارضهای ایدئولوژیــک ازجمله ویژگیهای این منطقه اســت. در این شــرایط مسلما چنانچه کشــوری بخواهد در ریل توســعه ملی قرار بگیــرد، بایــد از امنیت پایدار در حــوزه جغرافیایی و ســرحدات خویش برخوردار باشد؛ البته این گزارههای بدیهی نباید به کاندیداهای ریاستجمهوری یادآوری شود، زیرا شخصی که خود را نامزد ریاســتجمهوری میکنــد و مراجع قانونی صلاحیــت او را تأییــد میکنند، اگــر نگوییم حداکثر شناخت را از این گزارهها دارد، مسلما از حداقلها در این حوزه آگاهی دارد. او میداند که تبلیغات فرصت ارائه برنامهها بهصورت ایجابی برای شــناخت بیشتر رأیدهندگان است. او میداند در این فرصت کم نباید سرمایههای اجتماعی کشور به تاراج برود. او میداند که آموزههای هویتی یک ملت که موجبات انســجام ملی و همگرایی شده اســت، نباید در همین چندروز کوتاه از بین برود. فرض او این است که شاید انتخاب مردم برای ریاستجمهوری باشد و فردای انتخابات باید در حوزه جغرافیایی منســجم و متقن به اجرای برنامههای خود اقدام کند و قسعلیهذا.

2. رفتار برخــی نامزدهای ریاســتجمهوری در چندروز گذشته خلاف بدیهیات پیشگفته بوده است. نبودن آقای احمدینــژاد درکوران رقابت، به تلطیف اخلاقی مناظرهها منجر شــده است؛ اما «اینهمانی » یکی از کاندیداهــا و اتخاذ روشهــای نامتعارف در مناظره و بهعبارتی بهکارگیری تاکتیک مجادله و دروغ بهجای مباحثه و صداقت، این گمان را تقویت میکند که برخی برای رقابت نیامدهاند، بلکه تخریب دیگری را بر اثبات خود ترجیــح دادهاند. در امر تبلیغات این روش نامأنوس در سالهای گذشــته از سوی دونالد ترامپ در دور گذشــته انتخابات ریاســتجمهوری آمریــکا به کار گرفته شــد. ثروتمندی کــه دم از فقرا میزد و جامعه آمریکا را بهشــدت طبقاتی توصیف کرده و تلاش کرد با بحرانی توصیفکردن اقتصاد، به تحریک رأیدهندگان بپردازد؛ تاکتیکی که البته به کار آمد؛ اما این همه مسئله نیست، از قرار موثق ایشان از روی آگاهــی و تحقیق درباره کمپین تبلیغاتی ترامپ به این نتیجه رســیده که به همــه بنیانهای جامعه ایرانــی هجوم ببرد و همــه را نیز از قضــا به دولت مستقر نســبت دهد، همان رویهای که ترامپ درباره دولت اوباما انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.