رابطه ولای کفار و نجاست آنها

Shargh - - صفحه اول - علي مطهري

افسوس که آنچه بردهام باختنی است بشناختهها تمام نشناختنی است بگذاشتهام هر آنچه باید برداشت برداشتهام هرآنچه بگذاشتنی است در مقام ارتباط مســلم با کافر و مخصوصا با اهل کتــاب، ما دو مســئله داریــم که یکی را قــرآن خیلی اهمیت میدهد و یکی را مسلمین.

آنچه قرآن به آن اهمیــت میدهد موضوع ولای اهل کتاب است و آیات قرآن در این موضوع کمّاً و کیفا بااهمیت اســت. ولای اهل کتاب همان چیزی اســت که منجر به اســارت مســلمین و ذلت و بدبختی آنها میشــود. قرآن میخواهد که ملت اسلامی مستقل و متکی به ذات خود باشــد و از نظــر اجتماعی اینطور نباشــد که با آنهــا وصل و از خودشــان قطع کنند، در سیاست با آنها علیه مسلمین همکاری نکنند، همچنان کــه صفویه گاهی میکردند و ضعف اســلام از همان روز شروع شد.

راجــع به فلســفه تــرک ولای کفار و حــدود این موضــوع و اینکه ایــن مطلب ربطی به بشردوســتی و احســانکردن نــدارد و همچنین منافاتــی با روابط اقتصادی و اجتماعیداشتن با کفار ندارد و قسمتهای دیگر، بحثهای عالی و شیرینی وجود دارد که مفصلا باید از آنها بحث شود.

بههرحــال موضوعــی که قــرآن بــه آن اهمیت میدهد ولای کفار است؛ ولی مسلمین فعلا چندان به این موضوع اهمیت نمیدهند و در مقابل پیمانهایی که به نفع آنها و علیه مســلمین دیگر بسته میشود، حساســیتی نشــان نمیدهند و چنــدان منافاتی بین اســلامیت و این ولا قائل نیســتند و حــال آنکه قرآن میفرمایــد: و مــن یتولهم منکم فانــه منهم و چنین کســی را از زمره مســلمین خارج میدانــد؛ اما آنچه مســلمین امروز به تبع فقها بــه آن اهمیت میدهند، موضــوع ظاهــری ملاقات بــا رطوبت بــا اهل کتاب اســت. درصورتیکه آنچه مســلم است، این است که دستور اسلام این اســت که درباره آنها معامله نجس بکنند؛ یعنی قذارت ظاهری آنها صرفا جنبه سیاســی و مصلحتــی دارد و نظیر قذارت خون و بول نیســت و میتوان گفــت این کار مقدمه و بــرای حفظ حریم موضوع اول یعنــی ولای کفار اســت؛ ولی بدبختانه این نجسدانستن سبب شده که مسلمین تماسهای خوبی که باید بگیرند، نگیرند و از علم، هنر و کمال آنها بهره نبرند و فقط کســانی با آنها در تماس باشــند که احترازی از پاکی و نجسی ندارند.

بههرحال، بهطورکلی آنچه را که اســلام جداً نهی کرده ما در آن واقع هستیم و آنچه اسلام به آن اهمیتی نداده و ما را آزاد گذاشــته، در مواقعی از آن اســتفاده کنیم، ما خودمان را محدود کردهایم و حقاً باید گفت: بگذاشتهایم هر آنچه باید برداشت برداشتهایم هرآنچه بگذاشتنی است پینوشت: 1. لاینهیکم الله عنالذین لم یقاتلوکم فیالدین... .

منبع: يادداشتهای استاد مطهری، ج 15، ص 130 و 131.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.