حادثه دلخراش معدن اینجانب را داغدار و مصیبتزده کرد

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرســاني مقــام معظم رهبــري:

حضرت آیــتالله خامنــهای در پیامی جانباختــن جمعی از کارگران زحمتکش در حادثه دلخراش معدن گلستان را تســلیت گفتنــد و تأکیــد کردند: لازم اســت همه اقدامهای ممکن برای نجات گرفتاران انجام گیرد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.