حمله به سفارت عربستان حماقت نبود، خیانت بود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهــران هرازگاهی بــه بهانهای مطرح میشــود و این روزها، دوباره به بهانه انتخابات مطرح شــده اســت. اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که درباره این حادثه تنها به موضعگیری دیپلماتیک...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.