پاسخ به اتهامها

Shargh - - سیاست -

مناظره دوم نامزدهای ریاستجمهوري درحالی روز گذشــته برگزار شــد که صحبتهــا و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از کاندیداها با واکنش سه وزارتخانه مواجه شــد. وزارت خارجه در اطلاعیهای ادعاهــای مطرحشــده دربــاره برجــام را «غلــط و یکســویه» خواند و به آن پاسخ گفت. در این پاسخ آمده اســت: «کلیه تحریمهایی که براســاس برجام باید برداشته میشدند همگی لغو و متوقف شدهاند. برخی موانع و مشــکلاتی که در حــوزه بانکی هنوز وجود دارند ناشی از تحریمها و مشکلاتی هستند که در خارج از برجام قــرار دارند. کلیه درآمدهای نفتی و منابع مالی کشــور که بر اثر تحریمهای هســتهای مســدود شــده بودند،آزاد شــده و در دسترس بانک مرکــزی قرار دارند. درآمدهای حاصل از فروش نفت به صــورت کامل در اختیار کشــور اســت و به نحو مقتضی از آن استفاده میشود .»

پاسخ وزارت علوم

همچنین روابط عمومــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مســائل مطرحشده در این مناظره پاسخ داد. به گزارش ایســنا، در پاســخ روابط عمومی این وزارتخانه که با عنوان «پاســخ به ملت» منتشر شده، آمده اســت: «جمهوری اســلامی ایران از نظر رشد شــتاب علمی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید علم، در بین ۲۵ کشــور برتــر تولید کننده علم در جهــان رتبه اول را داراســت. تعــداد طرحهای کلان ملی ۴۷ طرح بوده کــه از این تعداد ۳۵ طرح ساماندهی و مدیریت شده و ۲۲ طرح به تأیید نهایی رسیده و ۱۳ طرح نیز در حال نهاییشدن است و تنها ۱۲ طرح به دلیل نداشتن متقاضی در بخش صنعت و عدم تأمین اعتبار و در نتیجه عدم توان پاســخگویی به نیازهای ملی در حال حاضر اجرائی نشده است».

پاسخ معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد نیز درباره قانون «دسترســی آزاد بــه اطلاعــات» و عملکــرد دولت در ایــن خصوص کــه مصطفــی میرســلیم به آن اشــاره کرد،گفت: «قانون انتشــار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ســال ۸۸ تصویب شــد؛ اما تا اســتقرار دولت یازدهم هیچ اقدامي براي اجراي آن نشــد. در این دولت ســه آییننامه اجرائي آن به تصویب رسید و ابلاغ شــد؛ با فرمان رئیسجمهور، کمیسیون ماده ۱۸ این قانون تشکیل شــد و مقرراتگذاريهاي لازم از ســوی این کمیســیون صورت گرفت. در ۹۰ درصد دستگاههاي دولتي، مدیر مربوط منصوب شده؛ البته براي جلوگیري از ســاختارجدید، این مدیران با حفظ سمت، منصوب شدهاند. با وجود پیگیريهاي متعدد متأسفانه سایر دستگاهها غیر از دولت، هنوز همکاري لازم را شروع نکردهاند .»

جوابیه سازمان انرژی اتمی

روابــط عمومی ســازمان انــرژی اتمــی هم در جوابیه ای به صحبتهای مصطفی میرسلیم درباره توقف صنعت هستهای واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، در این جوابیه آمده است:«جناب آقای میرسلیم حتماشــنیدهایدکهگاز بهماشــینپیشــرفته

بــاحداقل۲۰برابرقدرت تزریقشــد؛ ماشینی که دولت آمریکا به دنبال از بین بردن آن بود. ارائه دهها دستاورد بزرگ در روز ۲۰ فروردین، روز ملی فناوری هســتهای نمونه دیگری از حرکت پرشتاب و رو به جلو صنعت هستهای کشورمان است که حتماً اخبار آن را شــنیدهاید».روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه نیز با رد ادعای آقای میرســلیم درباره افزایش طــلاق در این دولت، گفت: «درحالیکه رشد شاخص طلاق به ازدواج در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، یازدهدرصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در سال ۹٤ نسبت به سال ۹۳، شاهد رشد پنجدرصدی این شاخص بودهایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در کشور است».

به گزارش ایلنا، ســردار حسین دهقان، وزیر دفاع، نیز در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداها در مناظره گفــت: «در دولت یازدهــم تا پایان ســال ۹۵ تأمین اعتبارهای دفاعی تا دوونیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشــته و این رقم در ســال۹۶ به چهار برابر نسبت به دولت قبل میرسد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.