برجام ندای مظلومیت ما را به گوش جهان رساند

Shargh - - سیاست -

*مســئولیتپذیری در دولت یازدهم به شــکل بســیار کمی وجود داشت.

*در واقــع، در چنین فضایی منتقد نمیتواند و به خود اجاره نمیدهد انتقاد کند.

*من خودم شــخصا چندین نوبت خدمت آقای روحانــی و جهانگیری انتقاداتی را مطرح کردم، ولی اعتنایی نکردند.

*نفرمودید چگونه میخواهید از حق ما در مذاکره با افغانستان بر سر سد هیرمند دفاع کنید؟ *چطور میخواهید با قطریها مذاکره کنید؟ *چطور میخواهید با تفلیســیها برخورد کنید که زن ایرانی را لخت میکنند؟

*اقتدار ما مستلزم تجهیزات است. آقای جهانگیری اگــر امروز میبینیم حرفــی برای گفتن داریــم، این به پشتوانه ۳۰ سال کار است.

*آقای جهانگیری فرصتهای مهمی را از دســت دادهاید، دیگر نمیتوانیم به شما اعتماد کنیم.

*اینکه شعار بدهید کفایت نمیکند، باید بگویید که چه کار کردهاید.

*شــاهد اختلاسهــا و حقوقهای نجومی سرســامآور هســتیم؛ آیا این اســت ســبک زندگی ایرانی - اسلامی؟

*آیــا بــا افزایش طــلاق و کاهــش ازدواج میتوانیــم از ســبک زندگی ایرانی - اسلامی سخن بگوییم؟

*آیا سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اسراف سازگار است.

*آیا باید شاهد خودباوری باشیم یا جوانان ما گرفتار بحران هویت شوند؟

*برجــام بالأخره در جهان ندای مظلومیت ملت ما را به گوش جهانیان رســاند و این حســن را داشت که مردم فهمیدند ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم.

*تحریمها هــم برقرار اســت؛ اما بعــد از مذاکره تحریمها تشــدید میشــود و هســتهای هــم محدود میشــود. متأســفانه بســیاری از علما و دانشــمندان هســتهای را برکنار کردهایم و بســیاری از تأسیســات را تعطیل کردهایم و روی آنها بتن ریختهایم و از آن طرف در مقابل تحریمها نمیدانیم چه کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.