بزرگترین تخریبها علیه دولت یازدهم اتفاق افتاده

Shargh - - سیاست -

*فضای مجازی هم فرصت اســت هم تهدید که به نظر من در شــرایط فعلی نوعی تهدید است.

*دولت وظیفه دارد که آنچــه را به صــلاح مردم هست، آزاد بگذارد.

*اینکــه فقــط بگوییم ســبک زندگــی اســلامی، کفایت نمیکند.

*حل همه مسائل کشور که آقایــان میگویند، چراغ جادو میخواهد.

*اگر در سیاست خارجی هم چنین وعدههایی بدهیم راه را اشتباه رفتهایم.

* اگر در زمان تحریمها اســتقامت میکردیــم و خود را تقویــت میکردیــم، دنیــا میفهمید ما ضعف نداریم.

*صادرات نیــاز به فعالیت تاجران و بازرگانــان دارد، نباید به آنها بگوییم زالوصفت.

*امــروز اگــر ماشــینآلات ایرانی صادر شود، مردم کشــورهای اسلامی دیگر به آن به عنوان دستاورد انقلاب نگاه میکنند.

*در همه زمینهها از یک ســو نگهــداری و حفظ شــأن جمهــورری اســلامی در همه دنیا و از ســوی دیگر ارتباطات حســنه و تعامل فیمابین دولت ما با دولتهای دیگری که به رسمیت شناخته شده است، موردنظر است.

*من بدون اینکه کوچکترین وابســتگی به دولت یازدهــم داشــته باشــم و بعــد از چهار ســال برای نخســتینبار آقای روحانی را در مناظرهها دیدهام و به جز چند مورد هیچ کدام از وزرا را در چهار ســال اخیر ملاقات نکردهام، گواهی میدهم بزرگترین هجمهها و تخریبهــا در روزنامهها و برخی از ســایتها علیه دولت یازدهم اتفاق افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.