اصل بر برائت نیست؟

Shargh - - سیاست -

تبرئهشــدن فرزند وزیر آموزش و پرورش دولت حســن روحانی از طرف «شعبه بیستوهفتم بدوی تعزیرات حکومتــی تهران» میتوانســت پایانی بر هجــوم مخالفــان، منتقدان و رقیبان دولت باشــد. اما قالیبــاف دیروز این موضوع را به میان کشــید تا شمشــیر انتقاد از روحانی و دولتش را از رو بکشــد. او در همان ابتــدای مناظره گفت: «هفته گذشــته محموله مشکوکی در یک ویلایی پیدا شد، رسیدگی بــه این پرونده تــا دو روز به صورت فشــرده انجام شد؛ اما ســؤال این اســت که در یک وزارتخانه که آموزشوپرورش اســت و در این زمینه مســئولیت دارد، میبینیم واردات به این صورت انجام میشود. حالا این واردات میتواند قانونی یا غیرقانونی باشد؛ ولــی غیرضروری اســت. ».این ســخنان با واکنش حســن روحانی مواجه شــد. او خطاب به قالیباف گفت: «فرض بگیریم فردی تخلف کرده اســت چه کســی باید بگوید او متخلف اســت؟ آیــا محکمه اســت یا نه؟ اگر محکمه است، چطور قالیباف قبل از آنکه موضوع مطرح شــود، اتهام ناروایی به وزیر میزند؟».اســحاق جهانگیــری هــم در واکنش به صحبتهای قالیباف، عنوان کرد: «این وزیر دختری داشته که فوقلیســانس و بیکار بوده و رفته لباس وارد کرده که ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس بــوده و از گمرک هم وارد کــرده و تمام تعرفهها را پرداخت کرده اســت؛ آن وقت این مسئله، موضوع مصاحبــه معــاون اول قــوه قضائیــه و کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری میشــود».محمدباقر قالیباف هم درصدد پاســخگویی به این دو برآمد و گفت: «از قول آقای جهانگیــری میگویم که دختر وزیر بــیکار و مظلوم اســت، پس برود ایــن کار را انجام بدهد. پس بقیه مردم چه کار کنند؟ البته قوه قضائیه باید به این موضوع رســیدگی کند؛ اما اصل واردات این محموله خطاست. وضعیت معلمان و دانشآموزان و مدارس ما شرمآور است.»

واکنش وزیر به پرونده دخترش

صحبتهای دوشنبهشــب شــهردار تهران در تلویزیون آن هم قبل از صادرشــدن حکم درباره این پرونده، وزیر آموزش و پرورش را واداشــت تا روز گذشته و قبل از آغاز مناظره دوم در یادداشتی در کانال تلگرامی خود از سوءاســتفاده قالیباف از این پرونده انتقاد کنــد و بگوید که بداخلاقیهای انتخاباتــی و ســناریوهای تبلیغاتی ســرانجام در آســتانه روز معلم دامنگیر او نیز شــد و اتهام به دخترش دستمایه تبلیغاتی او شده است.

او در این یادداشت نوشت: «خوشبختانه حکم برائــت دخترم از این اتهام و اعلام دروغبودن خبر از ســوی وزیر محترم دادگســتری، حقیقت ماجرا را روشن کرد. در این ســناریو و سناریوهایی از این دست، هیچ ابایی از تضییع حقوق، آبرو و حیثیت افــراد وجود نــدارد و عجله برای کســب قدرت، تمســک به هر امر خلاف شــرع، اخلاق و قانون؛ مجاز شناخته میشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.