شخص آقاي حسن روحاني را اصلح دانسته و ميدانم

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

ناطقنوری در نشســتی بــا اعضای مجمع هماهنگی پیــروان امام)ره( و رهبری اســتان قم در تهــران گفت: «با توجه به آشــنایی با همه نامزدها و ســوابق آنان، ضمن احترامی که برای همه آنها قائل هستم، شخص آقای حسن روحانی را اصلح دانسته و میدانم؛ همانطور که مرحوم آیتالله هاشمی نیز در انتخابات سال ۹۲ و حتی پس از آن، حمایت خویش را از ایشان بارها اعلام داشتهاند ».ناطقنوری گفت : «من تاکنون در مواجهه با بسیاری از حرفهای نادرست و تهمتهایی که به من زده شده سکوت کردهام و دلیل آن حفظ وحدت، جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ممانعت از سودجویی دشمنان انقلاب و نظام بوده است ».خبرنگار ایرنا همچنین جزئیاتی از نشست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را با کمیته روحانیون حامی حســن روحانی به نقل از این مقام آگاه روایت کرد.ناطقنوری گفت: «خوب اســت که آمار دقیق و جامعــي از عملکرد دولت یازدهــم در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم بدانند با شروع به کار این دولت چه تحولاتی رخ داده اســت و خود نتیجهگیری کنند». او تأکید کرد : «مردم نســبت به جنگ روانی ایجاد شده و جوسازیها مانند آمارسازی و برخی نظرسنجیهای دروغین آگاه باشند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.