عبور از اتهام

Shargh - - سیاست -

اين دفعه پاس گل را گرفتند و آبشــار زدند؛ مصطفي ميرســليم هفته پيش گفته بود در مناظره نخســت چند پاس گل به دو يار اصولگرايش داده؛ اما آنها پاس را نديده و آبشار نزدهاند. سه يار اصولگرا روز گذشته در مناظره دوم )سياســي- فرهنگي( بســيار بهتر از مناظره اول ظاهر شدند و هماهنگ با هم به دولت حمله کردند. مصطفي ميرسليم، ستاره تيمشان بود. از طرفی روحانی از دوگانه مديريت آمرانه يا دولت مردمسالار صحبت کرد و جهانگيری هم از دوگانه راه و بيراه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.