حادثه دلخراش معدن در گلستان اینجانب را داغدار و مصیبتزده کرد

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني مقام معظم رهبري:

حضرت آیــتالله خامنــهای در پیامــی جانباختــن جمعی از کارگــران زحمتکــش در حادثه دلخــراش معدن گلســتان را تســلیت گفتند و تأکید کردند: لازم است همــه اقدامهای ممکن برای نجــات گرفتاران انجام گیرد.متن پیام ایشــان به این شــرح اســت: «بسمالله الرحمن الرحیم؛ حادثه دلخراش و مصیبتبار معدن در گلســتان کــه بــه جانباختن جمعــی از کارگران زحمتکــش و رنجدیــده و گرفتاری جمعــی دیگر از آن عزیــزان انجامیده اســت، این جانــب را داغدار و مصیبتزده کرد. لازم اســت همــه اقدامهای ممکن برای نجــات گرفتاران انجام گیرد. حادثه بســیار تلخ اســت و امیدواریم خداوند نظر عنایتــی بفرماید. به خانوادههای همه آن عزیزان تسلیت میگویم و برای آنــان صبر و آرامــش و برای گرفتاران فــرج الهی را مســئلت میکنم. تلاش دستگاههای گوناگون مأجور است، هر چه میتوانند این تلاش را افزایش دهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.