هشدار درباره مصادره رأی احمدینژادیها توسط قالیباف

Shargh - - سیاست -

شــرق:

بعد از حمله حامیان رئیســی و مؤتلفه به قالیباف، اینبار نوبت به جریان احمدینژاد رســیده است؛ آنها مدعی هستند قالیباف چشم طمع به سبد رأی احمدینژاد دوختــه و بازیهای انتخاباتیاش را هــم بر همین اســاس چیده اســت. در کلیپی که بهتازگی از ســوی نزدیکان احمدینژاد منتشر شده، قالیباف بهعنوان فردی فرصتطلب که از یک ســو احمدینــژاد را تخریــب میکند؛ اما از ســوی دیگر بهدنبال جذب آرای بدنه حامیان احمدینژاد اســت تصویر شــده است. احمدینژاد در آخرین فیلمی که از خودش و بقایی منتشــر کرده، از اینکه در کشــور فقــط یکجا آزادی بیحد و مرز وجود دارد و آنهم علیه دولت قبل اســت، شاکی است. احمدینژاد در این ســخنرانی میگوید: «قاطعانه عرض میکنم از هیچ نامزدی حمایتی نمیکنم و نکردهام». بعد هم میگوید همکارهای بنده را میبرند در برخی ستادها تبلیغ میکننــد میگویند ببینید فانــی آمده، فانی آمده، پس خــودش هم حمایت میکنــد. حامیان احمدینژاد براســاس همین سخنان، کلیپ دیگری ســاختهاند؛ در این کلیپ ابتدا به بخشــی از سخنان قالیباف در مناظره نخست اشاره میشود که شهردار تهــران در آن ســخنان از دولت قبل اعــام برائت میکند و میگوید خودش از منتقدان آن دولت بوده اســت. بخشهایی از فایل صوتی ســخنان قالیباف در نقد احمدینژاد هــم در این کلیپ آمده؛ آنجایی کــه قالیبــاف میگوید مــن ذرهای بــه احمدینژاد اعتقاد نــدارم، او را صادق نمیدانــم و انقابی هم نمیشناســمش. ادعای ایــن کلیپ این اســت که کار قالیبــاف و رســانههای حامــیاش بهجای نقد، تخریب دولت قبل بوده اســت؛ اما حــالا که نوبت گرفتن رأی اســت، شــاهد رفتار دیگــری از قالیباف هســتیم. ســازندگان کلیپ برای اثبات ادعای خود هــم بخشهایی دیگر از ســخنان قالیباف را پخش میکند کــه میگوید با وجود همه انتقادهایی که به دولت قبــل وارد بود، کارهای خوبــی هم در زمینه محرومیتزدایی انجام داد. قالیباف دیروز در مناظره دوم نیــز همیــنروش را ادامه داد و بــاز هم گفت برخاف برخــی انتقادها به دولت قبل اما آن دولت کارهــای خوبی هــم در زمینه توجه بــه محرومان انجــام داد. در این کلیپ همچنیــن بخشهایی از سخنان قالیباف پخش میشود که از تیم توانمند و حرفهای و جهادیاش برای برعهدهگرفتن مسئولیت اجرائی کشــور ســخن میگوید. بعد بــا کنایه گفته میشود خوب اســت قالیباف تیم توانمند و سیستم طراحیشــدهای را که مدعی آن اســت، ابزار جلب رأی مردم قرار دهد و از اعتبار دیگران صرفنظر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.