شبكه هرمي حاميشقداارلييدربخادمتف چدارگونه شكل ميگيرد

Shargh - - سیاست -

مهسا جزیني:

«همکار گرامی؛ برای عضویت در کانال «پویش همکاران متعهد به دکتر قالیباف در شــهرداری تهران» روی لینک زیــر کلیک کنید». «همکار گرامي، براي عضویت در کانال «پویش بازنشستگان متعهد به دکتر قالیباف» روي لینــك زیر کلیك کنید». از این کانالها و گروههاي تلگرامي زیاد ســاخته شده است. محتواي تمامي آنها هم تبلیغ براي شهردار پایتخت و با سوگیري مشخص و صریح علیه دولت و تخریب حسن روحاني و جهانگیري است.

در همان کانالي که همکاران شهرداري را عضو کرده ميخوانیم: «یادمان نــرود... این مرد برای همه همــکاران در مجموعه شــهرداری تهران تاش کــرد...». این کانــال با همین وجه تســمیه «یادمان نرود...» نامگذاري شــده اســت. در یکي از پســتهاي این کانال نوشــته شده اســت: «همکاران عزیز پیامهاي کانال یادمان نرود را در ســایر گروههاي همکاران شــهرداري تهران به اشــتراك بگذارید». نمونهاي از پستهاي منتشرشــده در این کانالها عینا با ادبیات نوشــتاري آن، قابل ذکر اســت: «دروغگویان #توییتري را بشناسید؟ حافظــي دروغگو با بیان آمار غلط و سراســر کذب در تخریب خانواده پویش همکاران متعهد به قالیباف در شــهرداري تهران» «آقایون اصاحطلب شورا چرا به دنبال تســخیر شــوراي شهر هستند؟ پرسنل شــهرداري تهران ضمن محکومکردن این موضوع اعام ميدارند حامي دکتر قالیباف و لیست خدمت ميباشند»، «... بدترین دوره کارمندي پرسنل شهرداري در دوره اصاحطلبان بوده و امروز پرســنل شهرداري تهران در بهترین شرایط کارمندي قرار دارند»، اشعار طنزي هم سرودهاند «کار کن کاري که قالیباف کرد/کار کن مثل پاسکو با غرور. انتخاباتو رها کن اي بنفش/ این گلســتان داره میره زیر گور...». شــاید ظاهر ماجرا این اســت که این کانالها یا گروهها را کارمندان شهرداري تهران، خودجــوش در حمایت از قالیباف ســاختهاند. گزارهاي که چنــدان قرین به صحت به نظر نميرســد. بسیاري همان ســال 92 ميگفتند اگر همان بدنه شهرداري تهران هم به قالیباف رأي داده بودند، رأي او بیش از این ميشد.

هرميها در شهرداري

ســاختار آن شــبیه «نتورك» یا شــبکههاي هرمي اســت که به صورت مویرگي از منطقه به ناحیه و محات توســعه پیدا ميکند. اطاعات خبرنگار ما حاکي از این است که معاون اجتماعي هر منطقه شهرداري به عنوان دبیر تبلیغات هر منطقه انتخاب شده. او مسئول ساخت یك گروه یا کانال تلگرامي اســت. بعد از او هر ناحیه ملزم به ساخت یك سوپرگروه یا کانال شده است. آن کانال یا گــروه را مدیر اجتماعي هر ناحیه و مدیران محات اداره ميکنند. درحالحاضــر تهران 22 منطقه و ۱23 ناحیه شــهرداري و 370 محله دارد. شــبکهاي مجازي به هواداري از قالیباف در این محات تهران نفوذ کرده و در حال تبلیغ به نفع قالیبافاند.

سوءاستفادهازبانكهاياطلاعاتي

اطاعات خبرنگار ما حاکي از این است که تشکیل این گروهها و کانالهاي تلگرامي در معاونتهاي اجتماعي با همکاري شــورایاريها و سراي محات براساس دادههایي ایجاد شده اســت که قاعدتا نباید از آن استفاده تبلیغاتي ميشــده اســت. بانكهاي اطاعاتي ســاکنان نواحي و محات، به تفکیك بازنشســتگان، نیازمندان، معلولان، زنان سرپرســت خانوار و... در شهرداري موجود اســت و قاعدتا باید کارکرد خاص خودش را داشــته باشــد اما حالا دستمایه دســتاندازي تبلیغاتي شده اســت. نمونه آن «کانال بازنشستگان متعهد به قالیباف» اســت. این تصور که بازنشســتگان سازمانهاي لشکري و کشــوري، بخش خصوصي و.. در یك محله یا ناحیه شــهرداري به صورت خودجــوش همدیگر را یافته و اقدام به ایجاد یك کانال در حمایت از قالیباف کرده باشند، کمي عجیب به نظر ميرسد. در صورتي هم که چنین اتفاقي رخ داده باشد، منطقيتر این است که یك گروه تلگرامي ساخته شود نه کانال. این تجربه را این روزها ما بهوفور داشتهایم. جمعي که دغدغههایي دارند، گروهي در حمایت از یك نامزد ميسازند و دیگر دوستانشان را به آن ميافزایند. تقریبا روزي نیســت که هریــك از ما در یك گروه تلگرامي حامــي یك نامزد اضافه نشــویم. نکته این اســت که این گروهها کاما خودجوش ساخته ميشوند نه براساس یك بانك اطاعاتي!

بخشنامه را دور ميزنند

از شــهرداران نواحي خواســته شــده اســت که با کمكگرفتن از مدیران محات، مردم را ترغیب به مشــارکت در راهاندازي ستاد به نفع قالیباف کنند. یعني ظاهرا شــهرداري قرار نیســت از محل امکانات خود بــه نفع قالیباف هزینهاي کند. اما غیرمستقیم از اقتدار، روابط و اعتباراتش براي ایجاد شبکهاي از حامیان قالیباف صددرصد اســتفاده ميکند. تا جایي که برخي شــهرداران نواحي تهران غیرمستقیم براي تسهیلکردن مسیر جانبداري از قالیباف تحت فشــار قرار گرفتهاند. به آنها گفته شــده باید از عملکرد شــهرداري تهران و حماتي که در مناظرهها به آن ميشــود، دفــاع کنند. گویا مدیران قالیبافي با وجود بخشنامه خود شــهرداري یواشیواش در حال کنارگذاشتن تعارفها هستند. بخشنامه شــهرداري تهران، مجموعه تحت مدیریتش را از ورود به رقابتهاي انتخاباتي منع ميکند اما به نظر ميرسد در عمل اتفاقات دیگري در حال جریان است. ابوالفضل قناعتی عضو شوراي شهر تهران پیش از این به میزان گفته بود : «در بخشنامهای، ممنوعیت اســتفاده از امکانات و اعتبارات شهرداری تهران در انتخابات شوراها و ریاستجمهوری اعام شده است. تمام کارکنان شهرداری و شورای شــهر از این بخشنامه منتشرشده مطلع بوده و هیچ فردی حق استفاده از امکانات شهر برای تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود را ندارد. هر یک از افراد باید از پول خود برای تبلیغات استفاده کنند و بهرهگیری از بیتالمال رفتار قانونی نیســت. اســتفاده از امکانات ســتاد شورایاریها و همچنین ستاد سمنهای شــهر تهران نیز مشمول این ممنوعیتها میشود. بهرهمندی از امکانات ســراهای محات جهت برپایی نشستهای تبلیغاتی کاندیدای شورای شهر خاف قانون است و کاندیداهای حضور در شورای شهر تهران در صورتی که بخواهند با اعضای شــورایاریها نشست نیز برگزار کنند، باید جلسات خود را در مکانی خارج از سراهای محات برپا کنند.»

چرا محلات در كانون توجه قرار گرفتند؟

تحرکات انتخاباتی تیم سیاسی و رسانهای شهردار تهران مدتهاست آغاز شده، فقط توجه به تیترهاي مشخص و جهتدار روزنامه همشهري که طبق قانون حق ندارد له یا علیه هیچ کاندیدایي تبلیغ کند، بهوضوح سمتوسویش حمایت از قالیباف و تخریب دولت را نشان ميدهد؛ اما قالیباف فعالیتهایش را از ســال گذشته شروع کرد. او در ســال آخر منتهي به انتخابات یعني سال 95، چهــار معاون خود را تغییر داد. ســیدجعفر تشکریهاشــمی، معاونت حملونقــل و ترافیک بــه معاونت منابع انســانی رفت و مازیار حســینی از معاونت فنی بهجای او نشست. مجتبی عبداللهی هم به معاونت اجتماعی رفــت و جایگزیــن میثم امرودی شــد. مجتبی یزدانی، شــهردار منطقه یک، بهجای عبداللهی بر کرســی معاونت خدمات شهری نشست. عبداللهی که هماکنون بر کرســی معاونت اجتماعی نشسته، هیچ ســابقه و تجربهای در حوزه اجتماعی ندارد؛ اما رابطه و سابقه آشنایی او با قالیباف به دوران نیروی انتظامی بازمیگردد؛ او از آنجا به شــهرداری آمده است. عبداللهی سال 92 همراه قالیباف در همه ســفرها و برنامههای انتخاباتیاش حضور داشــت و گفته میشــود در این ســالها بســیار به قالیباف نزدیک بوده است. معاونت اجتماعی یکی از معاونتهای اصلی شهرداری با کلی ردیف اعتباری است که محل تقسیم و هدایت بودجههای اماکن فرهنگی، ورزشی و سرای محات و شورایاریهاست؛ معاونتی که در ارتباط مستقیم و مویرگی با مردم )بهواسطه شورایاریها، ســرای محات و...( است. تاجایيکه برخي شنیدههاي خبرنگار ما حاکي از این اســت کــه این روزها اعتبارات مســاجد و هیئتهاي مذهبي در حال سرریزشــدن به برخي هیئتهاي خاص حامي قالیباف است، در یك سال گذشته محات به شــدت مورد توجه شهرداري تهران بوده است. از یاد نمیبریم که در آخرین نشست تبلیغاتی اصولگرایان پیش از انتخابات مجلس دهم در اســفند 9٤ که در مسجد سپهســالار با حضور حدادعادل برگزار شد، قالیباف ســنگتمام گذاشــته بود و جمعیت زیادی از نقاط مختلف تهران از ســراهای محله با اتوبوس به مسجد گسیل شــده بودند. معاونت اجتماعی درســت همانجایی اســت که میتواند اهرم تبلیغات زیرپوســتی انتخاباتی شــود. شــاهد دیگر آن هم اقدام جدید شــهرداری در عمل به یک خواسته قانونی- صنفی برزمینمانده مدیران محات اســت. طبق آییننامه مدیریت محات، مدیران محات باید بیمه شوند، بعد از چند سال، شهرداری تازه سال گذشــته اقدام به بیمهکردن مدیران محات کرد. استفاده از قابلیت شوراهای محله و سرای محات در جلب نظر مردم به سمت قالیباف و ایجاد یک شبکه رأی در انتخابات چهار سال قبل هم دیده میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.