کشف 1۰8 بمب مغناطیسی و 15 جلیقه انتحاری

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزیر اطاعات روز گذشته در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران، با اشــاره به اینکه ســربازان گمنام امام زمان در ســال 95 با ضربه به حــدود 30 تیم تروریســتی کــه قصــد عملیات در مناســبتها و اماکــن پرجمعیت را داشــتند، اجازه اقدامات ضدامنیتی را به آنها ندادند، عنوان کرد: «در ســال 93 و 9۴ نیز به حدود ۴5 تیم تروریستی ضربه زدند کــه نتیجه آن امنیت بیبدیل پایدار در کشــور بوده اســت». او خاطرنشــان کرد: وزارت اطاعات ۱0۸ بمب مغناطیســی و ۱5 جلیقــه انتحاری را از تروریستها ضبط کرده است.

او عنوان کرد: «وزارت اطاعات با مصوبه شورای عالــی امنیت ملی به مذاکره با طــرف آمریکایی در تبادل زندانیــان پرداخته و در نتیجه آن یکمیلیاردو 7۱0 میلیــون دلار پول به کشــور بازگردانده شــده، تعدادی زندانی آزاد، یک بانک و تعدادی مؤسســه از تحریم خارج شدند».علوی به فعالیتهای وزارت اطاعات در حوزه مبارزه با جنگ سایبری اشاره کرد و گفت: «وزارت اطاعات در حوزه صیانت از امنیت فضــای مجازی به جای پاککردن صورتمســئله و بســتن فضای مجازی، امکان بهرهوری ســالم مردم و مقابله با سوءاســتفادههای دشمن را فراهم کرده اســت».او ادامــه داد: «امنیت برای حــوزه فعالان سیاســی، فرهنگی و هنری مدنظــر وزارت اطاعات است و دستاوردهای عظیمی در این حوزه داشتهایم. به لطــف خداوند بســیاری از زمینههــای ناامنی و آشــوبهای اجتماعی با رویکرد وزارت کشور مرتفع شده اســت و در سه سال گذشــته در ۱6 آذرماه در اغلب دانشگاهها برنامه داشــتیم اما هیچجا شاهد آشوبهای اجتماعی نبودیم. چون خود دانشگاهیان را در برقراری آرامش شــریک کردیم و امنیتی که به وسیله مردم ایجاد شود، پایدار خواهد بود».

وزیــر اطاعات توضیح داد: «با ارتباط با بزرگان و اقوام و قبایل و عشــایر آن منطقه آنها را در برقراری امنیت شــریک کردیم و وقتی مردم در امنیت شریک باشند، امنیت کمهزینه و پایدار ایجاد میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.