ح مل آقايهاقصوالگلرايب اقدا يابناهفمااتزا قتبصاد در ندزيهولاتيمنا« لظروهكسياسيس- فبرهن» گگيوييد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

دومیــن مناظــره شــش کاندیــدای ریاســتجمهوری اگرچــه سیاســی و فرهنگی بــود؛ اما باز هــم رنگوبوی اقتصــادی پیدا کرد. محمدباقــر قالیبــاف کــه در هفتههــای اخیــر شــدیدترین تخریبهــا را متوجه دولــت کرده، ســخنان خود را بدون توجه به سؤال مطرحشده از ســوی مجری مناظره با تخریبی دیگر آغاز کرد. او قضیه محموله پوشاک «ایتالیایی» کشفشده از خانه دختر وزیر آموزش و پرورش را پیش کشید. لحظاتــی بعد کاربــران فضای مجازی عکســی از قالیبــاف را منتشــر کردند که کاپشــنی با برند «ایتالیایی» بر تن دارد.

قالیبــاف در جمله بعدی باز هــم از دختر وزیر گفت که وارداتــی غیرضروری انجــام داده، ظاهرا او بنزهای آخرین سیســتم را به یاد نمیآورد که در ســال 84 و در زمان فرماندهی او بر نیروی انتظامی وارد کشور شد و به خدمت نیروی پلیس درآمد. دو سال بعد احمدیمقدم بهعنوان جانشین قالیباف در نیروی انتظامی، این ایده «لوکس» را برای فروش گذاشت.

این تمام هجمههای قالیباف علیه دولت نبود. او در گام بعدی واردات و قاچاق را به بیکاری پیوند زد و به ایده خود که اشــتغال پنج میلیونی است نازید. صحبتهای قالیباف در حوزه واردات و قاچاق آنقدرها تکراری است که در مناظره اول بارهاوبارها شنیده شد. این صحبتها بهجز تکراریبودن، بار تخریبی بالایی دارند، به میزانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبــارزه با قاچــاق کالا و ارز با جوابیههایی جداگانــه لحظاتی پس از اتمام مناظــره اول آنها را زیر ســؤال بردند. گمرک در جوابیه هفته گذشــته خود خطاب به قالیباف نوشت: «اتفاقی کــــه در دولت یازدهم افتــــاد این بود کــه واردات از ۷0 میلیــارد دلار به 43 میلیارد دلار رســید که ٩0 درصد آن کالاهای واســــطهای، ماشینآلات و مواد اولیه است؛ تنها 10 درصد واردات 43 میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند».

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ارائه توضیحاتی، ادعای 25 میلیارد دلار قاچــاق کالا را کــذب خواند: «حجم قاچاق با کاهشــی ٥0 درصدی، از 2٥ میلیارد دلار در سال 13٩2 به کمتر از 13 میلیارد دلار در سال ٩٥ رسیده اســت». ظاهرا قالیباف اصرار دارد هرطور شده آمار دولت احمدینژاد را به پای دولت فعلی بنویسد.

اصرار قالیباف بر قاچاق 25 میلیارد دلاری حتی باعث شــد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ســتاد تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری تذکر کتبی بدهد و از قالیباف شکایت کند. این تذکر قالیباف را از ارائه آمار منصرف کرد؛ اما همچنان ورد زبانش قاچاق و واردات است.

قالیباف در بخشی دیگر، از حقوقهای نجومی انتقاد کرد؛ اما نگفت این حقوقها از دولت احمدینژاد وجود داشته و پرداخت قانونی هم بوده و در دولت کنونی ادامه داشته است. در هفته گذشته روزنامه وابسته به قالیباف هم این موضوع را دســتمایه یک گزارش کرده بود که دیوان محاسبات در پاسخ به گزارش مندرج در روزنامه همشهری درباره حقوقهای غیرمتعارف واکنش نشان داد و گفت: «همه دریافتیهای نامتعارف مدیران دستگاههای اجرائی بهوســیله دیوان محاسبات کشور به بیتالمال برگشته است». البته قالیباف هیچ اشارهای هم به این نکرد و تخریبی را که لازم بود انجام داد.

رئیسی

دیگــر نامزد رئیســی بود کــه تخریب دولــت را با صنــدوق ذخیره فرهنگیان آغاز کرد. او از اختلاس هشــت هزار میلیاردی در این صندوق گفت. از زمان طرح این بحث بارهاوبارها گفته شــد اختلاسی از صندوق نشــده و هرچه هست مربوط به بانک سرمایه اســت، بااینحال رئیسی اصــرار میکند که صندوق ذخیره فرهنگیان را زیر ســؤال ببرد و داغ دل آنها را تازه کنــد. مهدي نیکدل، مدیرعامل صنــدوق ذخیره فرهنگیان، یازدهم اردیبهشــت در گفتوگو با «شــرق» دراینباره گفته بود: بارها و بارها روشــنگری کردهایم که موضوع اصلــی در هجمهها درباره اموال و داراییهــای فرهنگیــان، اتفاقات بانک ســرمایه اســت و ارتباطی به صندوق ندارد. بانک ســرمایه در ســال 138٤ تأسیس شده و ٤۷ درصد سهام بانک ســرمایه به بهای تمامشــده 218 میلیارد تومان متعلق به مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان اســت که ارزش فعلی آن بیش از پنج برابر قیمت تمامشــده برآورد میشــود. همچنین مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از محل ســهام خود در بانک سرمایه در مجموع بیش از 1٦۷ میلیارد تومان ســود دریافت کرده و قیمت تمامشده خرید سهام صندوق در بانک ســرمایه نسبت به کل داراییهای صندوق کمتر از سه درصد اســت؛ بااینحال بانک ســرمایه در 10 سال گذشــته، مانند دیگر بانکهای کشور در زمینه ارائه تسهیلات به مشتریان خود فعالیت کرده که متأسفانه بخش بزرگ تسهیلات اعطایی این بانک به دلایل مختلف در سررســید خود تسویه نشــده و به سرفصل مطالبات منتقل شده است. از مجموع مطالبات سررســید گذشته این بانک ۷,800 میلیارد تومان اســت کــه ٤.2٦0 میلیارد تومــان آن مربوط به ســالهای 138٦ تا 13٩2 و مبلغ 3.٥٤0 میلیــارد تومان آن هم مربوط به ســال 13٩2 به بعد اســت که دو هزار میلیارد تومان از آن جریمه تأخیر است. به گواه دادستان کشــور، در مجموع بدهکاران کلان این بانک 31 نفر اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی هســتند که بدهی آنها از 200 میلیارد تومان تا هزارو 200 میلیارد تومان متغیر است». رئیســی بهجز این مــورد به بــیکاری یک میلیون جوان تحصیلکرده هم اشــاره کرد، گویی در تمام دولتها جوان تحصیلکرده بیکار نبوده و فقط در این دولت جوان بیکار بهعنوان پدیدهای عجیب و غریب شکل گرفته است. رئیسی در سخنانی دیگر بهشدت هرچهتمامتر برجام را زیر سؤال برد. او گفت برجام اثری بر زندگی معیشــت و سفره مردم نداشته است. او حتی پا را فراتر گذاشت و از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر خارجه برای تخریب دســتاوردهای برجام مایه گذاشت و آن را با واژه «هیچ» آراست که فوری دو وزارتخانه اقتصاد و خارجه ادعای بزرگشده رئیسی را پاسخ دادند.

این نامزد اصولگرا بعد از زیرســؤالبردن برجــام از گره بانکی گفت که بــا وجود برجــام هنوز باز نشــده. او در ادامه ادعا کرد پول نفت به کشــور برنمیگــردد که رئیس کل بانک مرکزی در واکنشــی آن را کذب خواند و از دردسترسبودن پول نفت خبر داد.

رئیسی در بخشهای دیگری از بدهی دولت به نظام بانکی هم گفت وزیر اقتصاد خســته شــد از اینکه بارهاوبارها از ارثیه ۷00 هزار میلیارد تومانی دولت قبل گفت. تکراریترین حرف همین موضوع اســت که از ابتدای دولت از آن ســخن گفته میشود. طیبنیا بارها تأکید کرد بدهی دولــت به بخشهای مختلف ۷00 هزار میلیارد تومان اســت که بخش اعظم آن مربوط به دولت قبل است. ظاهرا این سخنان تکراری به گوش رئیسی و مشاورانش هنوز نرسیده است.

میرسلیم

روز گذشته شاهکار مناظره، صحبتهای میرسلیم بود، او دولت را متهم به شادی درباره واردات هواپیما کرد و گفت: «ما باید 10 تا 20 درصد قطعات هواپیما را خودمــان تولید میکردیم و خرید هواپیما یعنی ایجاد اشــتغال برای خارجیها». قائممقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه پاسخ مفصلی به ادعای میرسلیم داده است.

او همچنین گفت روابط بانکی بعد از برجام هنوز برقرار نشده؛ این ادعا را هم نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه پاسخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.