دوقطبی خطرناک

Shargh - - اقتصاد -

حتــی اصطلاح دولت مــردم نیز کپیبــرداری از تبلیغات انتخاباتی یکی از رؤسای جمهور آمریکاست. ایــن کپــیکاری افراطی تــا زمانی که بــه آموزهها و ارزشهــای جامعه ایرانــی آســیب وارد نکند، هیچ ایرادی به آن وارد نیســت؛ امــا زمانی که کپیبرداری بدون توجه بــه انگارههای دینی، قومــی، طبقاتی و واقعیــات جامعه ما باشــد، نهتنهــا آزاردهنده بلکه خطرناک اســت. توضیح آنکه یکی از اهداف جنبش اشــغال «والاســتریت»، مبــارزه با فرهنــگ و نظام سرمایهداری و نفوذ دلالان و غولهای پولی در آمریکا با اعتــراض مردمی خیابانی )اصل ٩٩ درصد در برابر یــک درصد( بــود. در این جنبش واقعیــات جامعه طبقاتــی آمریکا به چالش کشــیده شــد. این جنبش کامــلا مردمی و خودجــوش بود و مــردم عصبانی از شــلاقهای لیبرالیســم برای مبــارزه و اعتراض به روندهای ســرمایهداری به خیابان آمدند. این بحران البته ناشــی از رکود جهانی بود و با شعار یک در برابر ٩٩ شــکل گرفت و منظور و مراد آنها این بود که یک درصد از جمعیــت آمریکا، صاحــب اصلی ثروت و ٩٩ درصد دیگر مورد استثمار آنها هستند. این جنبش در کوتاهمدت راه به جایی نبرد؛ اما گفتمان حاصل از آن سبب شــد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری، ســوار بر همین موج و با این ادعا که قصد برهمزدن مناسبات حاکم بر جامعه از قبیل شکاف بالای طبقاتی را دارد، به پیروزی برســد. ترامپ خــود از متمولان و ثروتمندان آمریکاســت که ادعای حمایــت از فقرا و کاهش شکاف طبقاتی را داشت. اینکه چگونه کسی کــه خود نماد شــکاف طبقاتی و یکــی از عوامل آن است، میتواند پرچم مبارزه با تبعیض طبقاتی را بلند کند؟ ســؤالی اســت که البته با هیچ دستگاه منطقی نمیتوان برای آن پاسخی درخور یافت.

3. تیم رسانهای یکی از نامزدها با استناد به روش تبلیغاتی ترامپ به طراحی کمپین تبلیغاتی ایشــان پرداختــه و با همانندســازی جزءبهجــزء آنچه آنجا اتفاق افتاده، تلاش میکند آن شــیوهها را در اینجا نیز پیاده کند. دو شکســت پیاپی در دو انتخابات 84 و ٩2 این نامزد را به این نتیجه رســانده که حتی به قیمت حراج هویت ملی و انســجام اجتماعی جامعه ایران باید در این انتخابات پیروز شد؛ ازاینرو با عددسازی و «اینهمانی» شرایط جامعه ایران با وضعیت جامعه آمریکا، زبان فقرا شدهاند و به نمایندگی از فرودستان و از دیدگاه خود ٩6 درصدیها در کمپین تبلیغاتی فریاد «واطبقات» سرمیدهند. به نظر اینها وضعیت اقتصاد در شــرایط بحرانی قرار دارد و وضعیت اجتماعی در شــرایط هشدار. این همه نیز حاصل بیتدبیری همین دولت مستقر است. این جماعت البته خودشان بهتر میدانند تــورم 40 درصدی آغاز دولت، ضریب جینی بالا در ســالهای ٩0 تا ٩2، فرار سرمایه از کشور و نرخ اشــتغال صفر درصدی در ســالهای 84 تا سال ٩2 ، محدودیت در فروش نفت و تعاقب آن کاهش درآمد ملی، بیانضباطی مالی حاکم بر ســاختار پولی کشور در ســالهای 84 تا ٩2 و سقوط شاخصهای رفاهی در دهه یادشــده، همه از نشانههای روشن بحران بود و همینها میدانند کــه در آن روزها اینگونه زبان به شکایت نگشــودند؛ اما چرا چنین بیمحابا به ترویج ایــن دوقطبی خطرناک میپردازنــد، آیا واقعا حافظه تاریخیشان دچار نقصان شده است یا به عمد چنین انســجام هویتی و ملی کشــور را هدف قرارگرفتهاند. آیا خودشــان را با وجود ســالها صــدارت بر یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصــادی –اجتماعی جزئی از چهار درصد میدانند یا ٩6 درصد؟ اطرافیانشــان را چطور؟ فهرست املاک بهاصطلاح نجومی را که نگاه میکردیم، بــه فرض صحت در فرایند واگذاری، همه از مناطق بالانشــین شهر بودند که مسلما جغرافیای زیستی ٩6درصدیها نیست؛ پس چطور منادی فقرا و به نظر خود ٩6درصدیها شدهاند؟

بــه جــز آســیبهای خطرنــاک دوقطبیکردن جامعه به «غنی زالوصفــت چهاردرصدی» و «فقیر ٩6درصــدی» از حیث امنیت ملی و انســجام ملی و هراسافکنی در میان مــردم در حوزه تمدنی ایران و شکاف ملی حادثشــده از این گفتمان و درخواست نانوشــته از مردم بــرای حقخواهــی ٩6درصدیها از چهاردرصدیهــا که بهشــدت مخرب امنیت ملی ایران اســت و به بحران در کشــور دامن خواهد زد، از نظر عدد و رقم نیز این تقســیمبندی با اشکال اساسی مواجه است.

4-تیم رسانهای این نامزد ریاستجمهوری اطلاع کاملــی هــم از وضعیت جامعــه دارد و هم از وضع مالی خــود نامــزد و اطرافیانش خبر کامــل و موثق دارد؛ امــا چون کمپین تبلیغاتی ترامپ را آنالیز و کپی کرده اســت، فرض را بر این گذاشته که همانگونه که ترامپ ثروتمند توانســت با طرح شعارهای باب طبع فرودســتان به پیروزی برســد؛ پس او هم میتواند به ریاستجمهوری دوازدهم برسد یا دستکم انتخابات را به دور دوم بکشاند؛ اما آنچه این نامزد و اطرافیانش فراموش کرده یا به آن بیتوجهی کردهاند، این است که جامعــه ایران، یک بار قبل از این و به فاصله حدود 12 سال، این شعارها و اعتماد به آن را تجربه کرده و نتایج آن را دیده است. احمدینژاد در سال 1384 و با ایجاد دوقطبی سیاسی-اجتماعی بین خود بهعنوان نماینده و حامی فقرا و فرودستان و آیتالله هاشمی بهعنوان ســرمایهداران حاکم، توانست احساســات ایرانیان را تحریک و به ریاستجمهوری برسد؛ بااینحال نگاهی به همین وضعیت شــکاف اقتصــادی در دوران وی، نشــان میدهد که چرا جامعه ایران بار دیگر به چنین شعارهایی روی خوش نشان نخواهد داد؟!

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.