واكنش گمرك به اتهامزني قاليباف به دختر وزير

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

منــــاظره دیــــروز نامـــزدهـــــاي ریاستجمهوري، حاوي اظهاراتي واهي از سوي محمدباقر قالیباف، شــهردار تهــران بود که البته گمرك نســبت به آن واکنش نشــان داد. قالیباف در مناظره به کشــف محمولههاي وارداتي کالاي ایتالیایــي در منــزل دختر وزیــر آموزشوپرورش اشــاره کــرد و آن را غیرقانوني خوانــد. بر همین اســاس، گمــرک ایران دربــاره توقیــف محموله پوشــاک کشفشــده در منزل دختر یکی از وزرای دولت شفافسازی کرد. به گزارش روابطعمومي گمرك، کارشناســان فنی و حقوقی گمرک پس از بازدید و ارزیابی کامل کالا و صورتجلســه امر و پس از اخذ کلیه اوراق اظهارنامه گمرکی که تمام حکایت از ورود قانونــی کالا به مارک مزبور بوده و مضافا اینکه صاحــب کالا به صورت انحصاری نماینــده محصولات پریناتــال ایتالیا در ایران بوده که ایــن مهم و بهتنهایی میتوانــد ظن قاچاق را بنابر دلایل متعدد منتفی سازد و مجوز آن از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شــده و از آنجاییکــه با ملاحظه ســوابق، حقوق و عوارض قانونی پرداخت شــده، مراتــب انطباق را اعلام و بر همین اســاس حکم برائت صادر شــده است. گمرک ایران با انتشــار اسناد واردات این محموله اعلام کرد: شــاید برای برخی باور اینکه با گمرک الکترونیک اســتعلام محمولهها در کمترین زمان ممکن صورت میگیرد و تعیین تکلیف میشــود، غیرقابــل باور بوده، امــا هماکنون با کمک گمرک الکترونیک، تشــخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق در کمترین زمان ممکن فراهم شــده است. نکته دیگر اینکه با الکترونیکیشــدن صدور پروانههای گمرکی، احتمال هرگونه جعل و سوءاســتفاده از اسناد گمرکی وجود نداشته و تمامی این فرایندها کامــلا بــه روش الکترونیکی صــورت میپذیرد. یادمان نرود اگر استعلام این محموله مثل گذشته به صورت دســتی انجام میشد تا صحت و سقم اســناد کاغذی آن بررســی و قاچاق یا غیرقاچاق بــودن آن تعیین تکلیف شــود، حداقــل یک ماه زمــان میبرد و در این فاصلــه زمانی، چقدر آبرو و حیثیت افراد مورد هجمه برخی رســانهها قرار میگرفت! گمرک ایران حق پیگیری قانونی پارهای اتهامات از ســوی برخــی رســانهها را که صرفا مشــغول دروغپراکنی و اتهامزنی به سازمانهای حاکمیتــی همچون گمرک هســتند، بــرای خود محفوظ میدانــد و متعاقبا اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.