آقاي ميرسليم، اقتصاد صنعت هوايي را نميشناسد

Shargh - - اقتصاد -

ســاخت 10 تــا 20درصــد قطعات در ایران و اســتفاده در هواپیماهــاي خارجــي مســتلزم آن اســت کــه این توان در داخل وجود داشــته باشد. دوم، این قطعه از نظر استانداردهاي را بینالمللي مورد تأیید قرار بگیرد. سوم، شرکت خارجي که ميخواهد آن را استفاده کند، براي اســتفاده از آن، رضایت داشــته باشــد. چهارم، باید چنین کاري اجــازه صادراتي از طرف کشورهاي صادرکننده هواپیما داشته باشد. پنجم، این اقدام با زمانبنديای که مد نظر ماست، سازگار باشد و قیمت تمامشــده آن هم مناسب باشد. در کشــور قطعا توانهایي براي ســاخت هست؛ اما همه این قطعــات، اســتاندارد بینالمللي ندارد. بههمیندلیل در هواپیماهاي داخلي خود هم که قرار بود بســازیم و تاکنون نساختیم، مجبور شدیم به ســراغ افرادي برویم که داراي استاندارد باشند و آنهــا قطعات را براي ما تأیید کنند. درحالحاضر هیچکدام از آنها در کشــور امکانپذیر نیست. حتي اگر همه این شرایط فراهم باشد، حداکثر ميتوانید روي صد هواپیما، صد قطعه بگذارید. کجاي دنیا براي صد هواپیما، سرمایهگذاري هنگفت ميکنند، وقتي هیچ تضمیني وجود ندارد که ایرباس یا یك هواپیماساز دیگر آن قطعه را بخرد. اطلاعات آقاي میرسلیم متأســفانه کافي نبوده است. ما به جاي اینکه بــه ایرباس بگوییم صد قطعه ميســازیم، شــرکتهاي دانشبنیــان را به ایربــاس معرفي کردهایم تا آنها را ارزیابي کند و بررسي کند کدامیك از آنهــا ميتواند چه قطعه یا نرمافزار را بســازد و پس از آن، این قطعــات یا نرمافزارها را در زنجیره تدارکات ایرباس قرار بدهد. ممکن است این فرایند به 50 هواپیماي ما نرســد؛ اما وقتي به این مرحله رســید، شــرکتهاي ایراني یکي از ســاپلایرهاي ایرباس خواهیــم بود و به جــاي اینکه براي صد هواپیما قطعه بسازیم، براي هزار هواپیما در سال، فعالیت خواهیم کرد. با تشــکیل کمیته مشــترك با ایربــاس و معاونت فناوري ریاســتجمهوري، این اقدام را در دســتور کار قــرار دادهایم؛ بنابراین آقاي میرســلیم که چنین اظهاراتــي دارد، قطعا اقتصاد صنعت هوایي را نميشناسد. اکنون براي خرید هواپیما از بزرگان هواپیمایي اقدام کردهایم. وقتي این هواپیما را زودتر به کشــور وارد ميکنیم، صرفهجویي ارزي کرده و اشتغال ایجاد ميکنیم و بــا تعمیرات با کمك ایربــاس، دانش را پلهپله به داخل کشور منتقل ميشود.

*قائممقام وزير راه و شهرسازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.