آثار تثبيتي و توسعهاي برجام

Shargh - - اقتصاد -

نکتــهاي کــه در تحلیــل آثار برجام همــواره به آن بيتوجهي شده، این است که برجــام در عمل دو رو دارد؛ یکي روي «تثبیتي» و دیگري روي «توسعهاي». همه آنهایي که از برجام سخن ميگویند، -چه منتقدان و چــه مدافعان- بــه روي «تثبیتي» برجام نظر دارند؛ اما باید دقت کرد که این تنها گام نخســت آثار انعقاد توافق هستهاي است. مانند بیمــاري که خونریــزي دارد؛ براي زنده نگهداشــتنش باید ابتدا خونریزي را بند آورد که عملي تثبیتي اســت. پــس از آن باید عمل بهبــود او را آغاز کــرد که رفتاري توســعهاي اســت. خب بحث «تثبیت» و «توسعه» در دو حوزه «معیشــت و زندگي مــردم» و «تجارت خارجي، نقلوانتقال پول و...» بررسي میشود؛ یعنــي در این دو حوزه ابتدا تثبیت شــرایط رخ داد و پس از آن باید رویکرد توسعهاي را مورد توجه قرار داد. در حوزه معیشت مردم ميتوان گفــت، اگر وضــع به همان شــکل قبلي پیش ميرفت، اَبَرتورم، رکود وحشــتناك و بسیاري از شاخصهاي نگرانکننده اقتصادي ميتوانست مردم را از پاي درآورد. بالطبع سوداگري رونق ميگرفت و بــيکاري فوران ميکرد. اگر برجام منعقد نميشد، امروز با فاجعه مواجه بودیم.

حالا که وضع معیشــت مردم تثبیت شده و تا حدودي بهبود هم پیدا کرده است، به سوي توســعه پیش خواهیم رفــت. در حوزه نقل و انتقــال پول و کالا و تجارت هم وضع به همین شــکل اســت؛ یعني پس از برجام هزینههاي نقــل و انتقال پول در آن دوره به بیش از ســه میلیارد دلار رســیده بود. امروز ایــن هزینه به زیر یك میلیون دلار رســیده اســت. درباره کالا هم تفــاوت چنداني وجود ندارد. در خریدهاي خارجي بین 15 تا 50 درصد هزینه اضافه براي حملونقل ميپرداختیم که سرجمع به رقمي حدود چهار تا پنج میلیارد دلار ميرسید. اکنون آن هزینه هم حذف شــده است؛ چراکه امکان آن را پیدا کردهایم که کالا را مستقیم خریداري و منتقل کنیم.

درســت بــه دلایــل گســتردهتر و مشــابه مثالهایــي کــه زده شــد، برجــام ایــران را از ویراني نجات داد. چــه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت؛ چه در ســطح معیشت خانوارها و چه در سطح اقتصاد کلان و تجارت خارجي.

*نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.