روند واردات در دولت يازدهم كاهشي بوده است

Shargh - - اقتصاد -

در دو ســال گذشــته براي اولینبــار میزان صــادرات بیش از واردات شــد. میزان واردات حــدود 43 میلیارد دلار در سال ٩5 و صادرات تقریبا نزدیك به 500 میلیون دلار بیــش از واردات انجام گرفت. در ســال ٩4 هــم چنین بــود. نکتــه مهمتر از پیشــيگرفتن صادرات بــر واردات در دولت یازدهم بوده، این نکته این اســت که در دولت قبلي در سال 8٩ و ٩0، میــزان واردات بیش از 60 میلیارد دلار بوده و در این دولت میزان واردات تقریبا نسبت به آن ســالها 20 میلیارد دلار کاهش داشته است. در نتیجه روند واردات در دولت یازهم کاهشي بوده اســت. نکته جالب آن است که وقتي به ترکیب واردات نگاه ميکنیم، بیش از 60 درصد واردات، کالاهاي واســطهاي، حــدود 20 درصد کالاهاي سرمایهاي و مابقي کالاهاي مصرفي بوده است؛ بنابراین نوع واردات، حجــم و ترکیب آن در این دولت تغییرات اساسي در راستاي اتکاي اقتصاد ایران به تولید ملي بوده اســت. ذکــر این نکته ضروري است که در دنیا هیچ کشوري از واردات و صادرات معاف نیســت؛ اما نکته آن است که بتوانیم واردات را به ارزش افزوده بیشــتر تبدیل کنیم.

در مناظــره دیروز شــاهد بودیم کــه یکي از کاندیداها به درصد نفت خام در رشد اقتصادي کشــور انتقاد کرد. دراینباره باید گفت درســت است که از رشد اقتصادي هشتدرصدي، شش درصد مربوط به بخش نفــت بوده؛ اما بالاخره به خاطر تحریمها، صادرات نفت به یك میلیون بشکه در روز رسیده بود و امروز مجددا به بالاي دو میلیون بشــکه در روز رســیدهایم. این نکته منفي در اقتصــاد ایران نیســت. نکته منفي آن اســت که وقتــي در دولت قبل، نفــت با قیمت بالای صــد دلار صادر ميشــد، آن منابع تبدیل به کالاهاي ســرمایهاي نشــده بود؛ اما امروز با همین میزان نفــت صادراتي، حجم ریالي آن در بودجه کشور در ســال ٩5 حدودا 60 تا ۷0 هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاري میزان نفت در بودجه عمومي کمتر از یكســوم شــده است. درواقع وابســتگي بودجه به نفت نسبت به دولتهاي گذشــته سیر کاهشي داشته است. علاوه بر آنکه از این منابع نفتي بخشي براي روز مبادا در حساب ذخیره ارزي ذخیره شده و مابقي براي پروژههاي عمراني صرف شده است.

* اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.