شعار 96 به 4 جامعه را دوقطبي ميكند

Shargh - - اقتصاد -

یکي از مهمترین بحثهایي کــه در این مناظــره مطرح شــد، موضوع تقســیمبندي مردم به بخــش چهار و ٩6 درصــدي بــود؛ موضوعي که پیــش از این هــم آقاي قالیباف بارها مطرح کرده بود؛ این الفاظ شایسته یك کاندیداي ریاستجمهوري نیست که سخنان گرتهبرداري شــده از شعار والاستریت سر دهد و اصلا به ریشــههاي سخنش اشــاره نکند. ایران، کشوري اســت که بیش از 65 درصد مردمش در طبقه متوسط، ردهبندي ميشــوند. ذکر مداوم و تکرار این ســخن، باعث برداشــت اشتباه از ایران، هم در داخل و هم در خارج از کشــور ميشــود. این نوع ســخنان فقط جامعه را دو قطبي ميکند و شاید نیاز باشد، برخورد جديتري با این شعارها شود.

موضوع دیگري که در مناظره شــب گذشــته باید به آن پرداخت، موضوع برجام اســت. برجام براي ایران، فقط بازگشــت فروش دوونیم میلیون بشــکه نفت نبود؛ اثر مهمتر و مبنایيتر آن ثبات اقتصاد و پیشبینيپذیر شدن آن بود.

در این مناظره سخن از تولید گفته شد؛ روشن است که با رونق تولید، بيکاري هم حل ميشود، اما آنهایي که دم از بيکاري ميزنند باید بدانند، مقدمه اشــتغالزایي، رونق تولید و مقدمه رونق در بنگاهها، پیشبینيپذیري و ثبات است.

خب؛ شــمایي که به بــيکاري و برجام انتقاد دارید، باید آگاه باشــید که ایــن دولت، دلار را که مهمترین مؤلفه بيثباتبودن اقتصاد بوده است، بــا قیمت حدود ســههزار و 800 تومــان تحویل گرفتــه و امروز هم پس از چهار ســال، قیمت آن در همان حدود اســت. اقتصــاد پیشبینيپذیر، تــورم معتدل ميخواهــد؛ دولــت یازدهم تورم 40درصــدي را تحویــل گرفته و حــالا رقم تورم حدود 10درصد اســت؛ معناي این اعداد روشــن است: ثبات اقتصادي.

در مجموع بــه گمان باید ایــن کاندیداها که شــعارهاي عجیب و غریب ميدهند، آگاه باشند که کشور اسناد بالادســتي دارد که به تأیید مقام معظم رهبري ميرســد؛ اگر ميخواهید شــعار بدهید، ابتدا به اسناد بالادستي مانند برنامه ششم توسعه، ســند چشمانداز 20ســاله، سیاستهاي اصل 44 قانون اساســي و... مراجعه کنید؛ با اتکا به همان شــعارها ميتوانید شعارهایي طراحي کنید که دور از ذهن و غیرعلمي نباشد.

*اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.