واكنش وزير اقتصاد به سخنان رئيسي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وزیر اقتصاد حدود ســاعت 18، زماني کــه مناظره هنــوز در جریــان بود، بــه اظهارات ســیدابراهیم رئیســی واکنــش نشــان داد. علی طیبنیــا در گفتوگویــی نقلقول ســیدابراهیم رئیســی درباره ارتباط نداشــتن بانکهای کشور با خارج و ناتواني امکان تبادل ارز را بهشدت تکذیب کرد. به گزارش ایلنا او اعلام کرد: بانکهای کشور هماکنــون ارتباط خوبی با خــارج دارند و برجام ثمرات بسیاری داشته اســت. دقایقي بعد، روابط عمومی وزارت اقتصاد نقلقول یکی از کاندیداهاي انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم را از طیبنیا، وزیر امور اقتصــادي و دارایــي در جریان مناظره انتخاباتي، درباره همکارینکــردن بانکی با دیگر کشــورها در پســابرجام، تکذیب کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرســانی دولت، در این اطلاعیه آمده اســت: آنچه وزیــر اقتصــاد در موضعگیریهای متعــدد بــر آن تأکید کردهانــد، برقــراری روابط کارگــزاری و بانکی با بانکهای ســایر کشــورها ازجمله مجموعه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است؛ اما در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخــی بانکهای بزرگ هنوز دچار مشکلاتی اســت که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم. براســاساین با احترام به همه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ادعای ارتباطنداشتن با بانکهای دیگر کشــورها به نقل از وزیر اقتصاد را به صراحت تکذیب میکنیم.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.