زنگنه: در قرارداد كرسنت هيچ جريمهای نشديم

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش تلگرامي به اظهارات یکی از نامزدهای ریاســتجمهوری در مناظــره تلویزیونی عصر دیــروز، تصریح کرد: «در مورد کرســنت هیــچ جریمهای نشــدهایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشــته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شــدیم». مصطفي هاشــميطبا در مناظــره دیروز گفته بود: «ما قرارداد کرســنت داشتیم که به خاطر آن 14.5 میلیارد دلار جریمه شدیم؛ میگوییم به خاطر کرسنت جریمه شدیم، کرسنت بد اســت، اما به دلیل عدم اجرای آن در دولت نهم و دهم جریمه شــدیم». در این رابطه حسن روحانی دیگر نامزد ریاستجمهوری نیز در این مناظره تلویزیونی تاکید کرد: «پرونده کرسنت در مرحله داوری اســت و هنوز به پایان نرســیده است و رقمها نیز این ارقامی که در شایعات گفته میشود، نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.